สารออกฤทธิ์

Active ชื่อสาร Benefit
Hair Care PhytoCellTecTM Malus Domestica 1. คงไว้ซึ่งการเพิ่ม stem cell 2. ปกป้องการทำลายเซลล์จากรังสี UV 3.การชะลออายุของเซลล์รากผมของมนุษย์ ( human Hair follicle)
Activated Resorcinol™ Activated Resorcinol™ (4-butyl Resorcinol หรือ Rucinol) ออกฤทธิ์ เพื่อให้ผิวกระจ่างใสขึ้น ด้วยกระบวนการดังนี้ -ลดการทำงานของ Tyrosinase ทำให้ไม่สามารถสร้างเม็ดสีได้ตามปกติ (inhibit tyrosinase, peroxidase) -จับกับ fatty acid ชั้นใต้ผิว เพื่อให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายเม็ดสีผิวไปอยู่ชั้นผิวได้ -ต่อต้านการเกิดฝ้า (malesma) ขั้นตอนการผสม: ละลาย Activated Resorcinol™ ใน LipidSoft [หรือน้ำมันชนิดใดๆ] จากนั้นเติม Light Cream Maker คนให้เข้ากัน และเติมน้ำ คนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อครีม *ควรเติม Disodium EDTA 0.2% ในสูตร เพื่อป้องกันไม่ให้ Activated Resorcinol™ เปลี่ยนสี* ห้ามใช้ร่วมกับ Copper Peptide เนื่องจากจะทำให้เสื่อมคุณภาพ การใช้: ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ Whitening ทุกชนิด วิธีการผสม: ละลายในส่วนของน้ำมัน และผสมในสูตรครีม โดยใช้ Cream Maker ชนิดต่างๆ โดย pH ที่เหมาะสมที่สุดอยู่ในช่วง 4.5-5.5 ควรเติม Disodium EDTA 0.2% ในสูตร เพื่อป้องกันไม่ให้ Activated Resorcinol™ เปลี่ยนสี อัตราการใช้: 0.1-2.0% (ไม่เกิน 1.0% สำหรับผลิตภัณฑ์ leave-on ทาทิ้งบนผิว) ลักษณะผลิตภัณฑ์: ผงเกล็ดสีขาว-เหลืองชมพู่อ่อน การละลาย: สามารถละลายในน้ำมันชนิดใดๆ งดเว้นการใช้ความร้อนเนื่องจากทำให้ Activated Resorcinol™ เสื่อมคุณภาพได้ การเก็บรักษา: หากต้องการเก็บในระยะยาว เก็บในตู้เย็น อุณหภูมิ 6°C-8°C หลีกเลี่ยงแสงและความชื้น มีอายุอย่างต่ำ 2ปี INCI Name: 4-butyl Resorcinol
Fragrance Methyl Salicylate (น้ำมันระกำ) คำอธิบาย : เมทิลซาลิไซเลต หรือน้ำมันระกำ เมื่อถูกผิวหนังจะรู้สึกแสบร้อน พบในพืชหลายชนิด พืชที่มีสารตัวนี้เรียกว่า Wintergreen จะใช้เป็นตัวยาสำคัญในตำรับยานวดคลายกล้ามเนื้อ ใช้เป็นตัวแต่งกลิ่น และด้วยคุณสมบัติเรืองแสงจึงใช้เปลี่ยนแสงอุลตราไวโอเลตเป็นแสงที่มองไม่เห็น การใช้ประโยชน์ : แก้ปวดเมื่อยและเคล็ดขัดยอกทำให้คลายเส้น ใช้ทำยาหม่อง มีสารสำคัญคือ Methyl Salicylate จากธรรมชาติ และใช้ให้กลิ่นหอมตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ทุกชนิด อัตราการใช้ : ไม่เกิน 2% (สำหรับผิวแพ้ง่าย ไม่ควรเกิน1%) การละลาย : สามารถละลายในน้ำมัน การเก็บรักษา : หากต้องการเก็บในระยะยาว ควรเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส การผลิต : ผลิตโดยปฏิกิริยาคอนเดนเซชั่นของกรดซาลิไซลิคกับเมทานอล
Other แป้งทัลคัม โอ ไทป์ แป้งทัลคัม เป็นแป้งที่ทำมาจาก แร่หินสบู่ (ทัลก์ Talc) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า ไฮเดรต แมกนิเซียมซิลิเกต (Hydrated magnesium silicate) มักนำมาใช้เป็นแป้งในเครื่องสำอางค์ โดยตัวนี้จะเป็นชนิด โอ ไทป์ ขนาดละเอียด 325เมส (mesh) แบบขาวเป็นพิเศษ
Other Lanolin Anhydrous ลักษณะทางกายภาพ : มีลักษณะเป็นขี้ผึ้งเหลว เหนียวๆ สีเหลือง มีกลิ่นจางเฉพาะตัว คำอธิบาย Lanolin anhydrous เป็นน้ำมันที่ได้จากขนแกะที่มีความบริสุทธ์สูง จัดเป็นไขกึ่งแข็งกึ่งเหลวประเภทหนึ่ง โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ fatty acid, ester ของ cholesterol และ sterol อื่นๆ คุณสมบัติคือทำให้ผิวอ่อนนุ่ม เป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่ช่วยรักษาน้ำหล่อเลี้ยงผิว ปกป้องผิวจากมลภาวะ อากาศแห้ง และแสงแดด ช่วยปรับสภาพผิวให้เนียนนุ่ม ชุ่มชื้น ลดความหยาบกระด้างของผิวหนัง ทำให้ผิวพรรณไม่แห้งตึง และช่วยคงความอ่อนเยาว์ เนื่องจากมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบสำคัญ ที่ช่วยส่งเสริมการสร้างเซลล์ใหม่ และสร้างเนื้อเยื่อผิวหนัง โดยที่คอลลาเจนจะเข้าไปช่วยฟื้นฟูและเสริมโปรตีนในชั้นผิวหนัง อัตรส่วนในการใช้ 1-100%w/w การละลาย มีจุดหลอมเหลวที่ 36-72 องศาเซลเซียส
Cashmilan SPB LS 9864 Cashmilan SPB LS 9864 - มีองค์ประกอบของเครำตินเข้มข้นจำก ขนแคชเมียร์ (แพะแคชเมียร์ที่อำศัยอยู่แถบมองโกเลีย) ซึ่งเหมำะสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมเป็นอย่ำงยิ่งเนื่องจำก เครำตินเป็นโปรตีนสำคัญที่อยู่ในเส้นผมมีคุณสมบัติ ช่วยบำรุงโครงสร้ำงเส้นผม ผลที่ได้คือผมเรียงตัวมีน้ำหนัก ผมสวยสุขภำพดี เหยียดตรง แข็งแรงทนทำนต่อสภำวะต่ำงๆ ผมนุ่มลื่นหวีง่ำยไม่พันกัน เปล่งประกำยเงำงำม และช่วยฟื้นฟูสภำพผมที่แห้งกรอบชี้ฟูเสื่อมสภำพ กระด้ำง หยิกงอ แตกปลำยให้กลับมำมีสภำพดีขึ้นอีกครั้ง Dosage 2-5% Soluble : Soluble in Water
Natural Argan Oil Organic Virgin Deodorised Argan Oil น้ำมันสกัดมำจำกผลของต้นอำร์แกนเกรดออร์แกนิค 100% เป็นพืชที่พบอยู่ในประเทศโมร็อคโคเท่ำนั้น เป็นต้นไม้ที่สำมำรถอยู่รอดและเจริญเติบโตได้แม้ในสภำพแวดล้อมที่เป็นทะเลทรำย น้ำมันที่สกัดได้จำกผลอำร์แกน จะอุดมไปด้วยสำรอำหำรนำนำชนิด ไม่ว่ำจะเป็นวิตำมิน A , E กรดไขมันโอเมก้ำ 6, 9 โดยเฉพำะวิตำมิน E ที่มีมำกกว่ำน้ำมันมะกอกถึง 3 เท่ำ และเป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระชั้นเยี่ยม ช่วยให้ควำมชุ่มชื้นแก่เส้นผม ช่วยให้ผมหวีเรียบลื่นนุ่มสลวยดุจแพรไหม ช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสีย แตกปลำย เปรำะขำดง่ำยให้กลับมำเงำงำมเป็นประกำยแลดูสุขภำพดี Dosage 1-100% Soluble : Soluble in Oil
Other PEG-40 Hydrogenated Castor oil นิยมใช้ละลายน้ำหอมหรือน้ำมันที่ต้องการให้น้ำหอมหรือน้ำมันนั้น ไปอยู่ในสูตรที่มีส่วนผสมของสินค้าที่มี่ส่วนประกอบของน้ำมากกว่า หรือสินค้าที่ต้องการความใส เช่น น้ำหอมฉีดตัว เจลแต่งผม หรือ อื่น ๆ โดยต้องนำมาละลายให้เข้ากันก่อนนำไปผสมลงในสูตรและสามารถใช้เป็น emulsifier ในสูตรที่มีน้ำมันผสมอยู่ไม่มากได้ด้วย มีเนื้อเป็นไขสีขาวขุ่นในอุณหภูมิห้อง ก่อนใช้อาจต้องให้ความร้อนก่อน
Hair Care Oryzanol (Rice Bran Extract) Oryzanol โอรีซานอล สกัดได้จาก น้ำมันรำข้าว มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระ นิยมนำมาใช้ในเครื่องสำอางจำนวนมาก เนื่องจากมีผลการวิจัย จำนวนมาก อ้างอิงถึงการให้ประโยชน์ต่อผิวในด้านต่างๆอย่างหลากหลาย ประโยชน์ของโอรีซานอล ที่มีต่อผิว ในด้านต่างๆ: ป้องกันผิวจากการทำลายด้วยแสง UV (Sun damage protection) ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิว (Increase skin elasticity) ควบคุมความมันผิว (Oil/sebum control) ให้ความชุ่มชื้นผิว (Moisturizing and hydration) กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน (Stimulate collagen production) ให้ผิวกระจ่างใส (Lightening & brightening) ลดการหลุดร่วงของเส้นผม (Anti-androgenetic alopecia)
Other ผงฟอง UPAC name : Sodium lauryl sulfate ชื่ออื่น : Sodium monododecyl sulfate, Sodium lauryl sulfate, Sodium monolauryl sulfate, Sodium dodecanesulfate, Sodiumcoco-sulfate, dodecyl alcohol, hydrogen sulfate, sodium salt, n-dodecyl sulfate sodium, Sulfuric acid monododecyl ester sodium salt คำอธิบาย : Sodium lauryl sulfate เรียกชื่อย่อว่า SLS เป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นมา มีคุณสมบัติเป็นแรงตึงผิวของน้ำ ทำให้เกิดฟอง ช่วยให้สิ่งสกปรก คราบไขมันหลุดออกไปได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดฟองในผลิตภัณฑ์ ใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น น้ำยาล้างจาน เครื่องสำอาง ซึ่งเครื่องสำอางที่นิยมผสมสารนี้ ได้แก่ เครื่องสำอางที่ใช้แล้งล้างออกด้วยน้ำ เช่น สบู่เหลว แชมพู ยาสีฟัน เป็นต้น การละลาย : ละลายในน้ำ
Other Zetemuls HE เป็นสารลดแรงตึงผิว สารทำความสะอาด ชนิดไม่มีประจุ (non-ionic) จากน้ำมันมะพร้าว มีลักษณะพิเศษคือ 1.มีความอ่อนโยนสูง และมีลักษณะให้ความนุ่มลื่นแก่ผิว เหมาะกับใช้ในสูตรเช็ดเครื่องสำอาง 2.ให้ความรู้สึกนุ่มลื่นเป็นพิเศษ บำรุงและให้ความชุ่มชื้นผิวในตัว เนื่องจากเป็นสารซักฟอกที่เกิดจากน้ำมันมะพร้าว ไม่เหมาะกับการใช้เป็นสารซักฟอกในสูตรทั่วไป เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดที่ต่ำ แต่มีลักษณะพิเศษในการให้ความนุ่มลื่นแก่ผิว จึงเหมาะกับการใช้ในสูตรบางประเภท เช่นสูตรเช็ดล้างเครื่องสำอาง หรือหากใช้ในสูตรทำความสะอาดผิวหรือผมทั่วไป ให้ใช้สำหรับเพิ่มความชุ่มชื้น เพิ่มความนุ่มลื่นให้แก่สูตรเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการทำความสะอาด
Other Soboderm CC สารซักฟอกชนิดอ่อนโยนพิเศษ มีลักษณะก่อตัวเป็น Micellar เมื่ออยู่ในน้ำ สามารถล้างเครื่องสำอางได้หมดจดและล้ำลึก โดยไม่ทำให้ผิวแห้ง แต่ให้ความชุ่มชื้นผิว (re-fatting) โดยลักษณะเป็น Micellar จะสามารถเข้าไปละลายเครื่องสำอางในรูขุมขนให้ออกมาจากผิวได้อย่างสมบูรณ์ ลักษณะ Micellar ซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็ก ที่สามารถกระจายตัวเข้าสู่รูขุมขน เพื่อดึงเอาสิ่งสกปรก และ make-up ต่างๆ ออกจากรูขุมขนได้อย่างสมบูรณ์
Other BRB SG 106 (บีอาร์บี เอสจี 106) Cyclopentasiloxane and Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer; DC-9040; DC-9045
Other Colamate DSLS Colamate DSLS เป็นสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) ที่อ่อนโยนทั้งต่อผิวหนังและดวงตา เป็นของเหลวสีขาว ประกอบด้วย Sulfosuccinate ที่ได้มาจากการรวมตัวของ 3 mole ของ Ethoxylated lauryl alcohol มีประสิทธิภาพช่วยให้โฟมที่ดี และยังสามารถใช้ร่วมกับ Sodium laureth sulfate เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพในการให้ฟองที่ดี อีกท้งยังสามารถช่วยเพิ่มความหนืดให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ 1. เจลอาบน้ำ 2. แชมพู 3. Bubble Baths pH: 5.5-7.0 วิธีการใช้งาน: ผสมลงใน phase น้ำแล้วคนให้เข้ากัน ปริมาณการใช้งาน: ไม่เกิน 20%
Other Coconut Diethanolamide Coconut Diethanolamide เป็นการผสมของกรดไขมัน (Fatty Acid) จากน้ำมันมะพร้าว กับ Diethanolamine บางครั้งเรียกว่า Cocamide Diethanolamide (Cocamide DEA) มีลักษณะลื่นเหนืด มักจะนำมาใช้ผสมในสินค้าเพื่อเป็น Foaming agent ในสินค้าประเภท แชมพู สบู่เหลว และเป็น Emulsifying agent
Other Biophytex LS 9832 Biophytex LS 9832 สารสกัดจากพืชนานาชนิดสายพันธุ์พิเศษที่ผ่านการคัดสรรของดีของแต่ละทวีป ไม่ว่าจะเป็น Butcher broom extract , Centella asiatica extract , Calendula officinalis L , Horse chestnut , Glycyrrhiza glabra และ Yeast Extract ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยเสริมให้เส้นเลือดและหลอดเลือดฝอยแข็งแรง เพิ่มการไหลเวียนในเส้นเลือดฝอย ช่วยลดการอักเสบระคายเคืองแสบบวมแดงของผิว รวมถึงรอยแผลเป็นต่างๆ ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสาเหตุหลักของกลิ่นไม่พึงประสงค์ ช่วยให้ผิวกระจ่างใสลดรอยหมองคล้ำ มีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังช่วยชะลอการเกิดริ้วรอย ช่วยให้ผิวแข็งแรง ยืดหยุ่น กระชับและกลับคืนรูปได้เป็นอย่าง
Other สารสกัดจากกราวเครือขาวเข้มข้น Pueraria mirifica Extract สารสกัดจากกวาวเครือขาวเข้มข้น ที่มีสารออกฤทธิ์สำคัญที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนของเพศหญิง (Phytoestrogens) ที่มีส่วนช่วยกระตุ้นหน้าอกใหญ่ กระชับหน้าอก พร้อมผิวเนียนเปล่งปลั่งผ่องใส
Other Proteasyl TP LS 8657 สารสกัดจากถั่วลันเตา Proteasyl TP LS 8657 สารสกัดจากพืชธรรมชาติ Pisum sativum (Pea) Extract ที่มีคุณสมบัติช่วยสังเคราะห์การสร้างคอลลาเจน อีลาสติน รวมถึงไกลโคสะมิโนไกลแคนในผิว ส่งผลช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นกระชับให้กับผิว และลดปัญหาผิวหย่อนคล้อยได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์บริเวณหน้าอกเพื่อเพิ่มความกระชับ ลดปัญหาหย่อน ให้ผิวแลดูเปล่งปลั่ง มีน้ำมีนวลเพิ่มขึ้น
Acne/AHA Neem Extract สารสกัดสะเดา

มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของปัญหาสิว ช่วยป้องกันการอักเสบของหนังศรีษะ ทาให้เส้นผมเงางาม ไม่แห้งแตกปลาย ช่วยบารุงรากผมให้แข็งแรง ชุ่มชื่น รักษาอาการคันศีรษะ เป็นเม็ดตุ่ม รังแค อาการผมร่วง ผมแห้งแตกปลาย เนื่องจากผมเสียจากการย้อมสีผม
ประโยชน์ของสะเดา

อุตสาหกรรมสบู่ แม้น้ามันสะเดาจะนามาบริโภคไม่ได้แต่มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการผลิตหลายชนิด ที่แพร่หลายมากในประเทศอินดียก็คือการน้ามันสะเดาเป็นส่วนผสมในการทาสบู่ทั้งที่ฟอกตัวและ ที่ใช้ชาระล้างในอุตสาหกรรมซักฟอก เพราะน้ามันสะเดามีคุณสมบัติทางเคมีของไขมันที่เหมาะสม มีองค์ประกอบของกรดไขมันและกรีเซอร์ไรด์คล้ายคลึงกับน้ามันพืชทั่วไปที่ใช้เป็นไขมันใน อุตสาหกรรมสบู่กล่าวคือประกอบด้วยกรดไลโนเลอิค กรดสเตียริค กรดพาลมิคและกรดไลโนเลอิค ปริมาณน้ามันสะเดาที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมสบู่มักนิยมใช้ในอัตราส่วนเพียง 35% ของไขมันทั้งหมด
ด้านเครื่องสาอาง

ในประเทศอินเดียมีการนาส่วนของสะเดามาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางค์หลายชนิด เช่นผงใบสะเดาในส่วนผสมของครีมบารุงผิวหน้าและป้องกันสิว เป็นส่วนผสมของน้ายาทาเล็บ ส่วนในประเทศเยอรมันมีผลิตภัณฑ์สะเดาบารุงเส้นผมและยาสีฟัน
Hair Care Brahmi Extract สารสกัดอะคาเซีย

มีคุณสมบัติที่ทำให้เกิดฟอง ทำให้นำมำใช้เป็นสำรทำควำมสะอำดร่ำงกำย และหนังศรีษะ ช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่ม สดใส คงควำมชุ่มชื้นให้ผิว ช่วยในกำรบำรุงผมให้แข็งแรง ด้วยคุณสมบัติกำรเกิดฟอง ที่ช่วยทำควำมสะอำด และมีค่ำควำมเป็นกรดด่ำงที่เหมำะกับเส้นผม จึงช่วยทำควำมสะอำดเส้นผมได้เป็นอย่ำงดี ช่วยให้ผมนุ่มสลวย เป็นเงำงำม และด้วยคุณสมบัติที่ช่วยรักษำน้ำมันตำมธรรมชำติของผมเอำไว้ได้ จึ่งมีกำรนำมำใช้ในครีมนวดผม เพื่อช่วยซ่อมแซมผมเสียให้กลับมำมีสุขภำพดี และช่วยป้องกันกำรเกิดรังแค ทั้งยังช่วยบำรุงและฟื้นฟูผมแตกปลำยได้อีกด้วย

สำรสกัดอะคำเซียนั้นมีค่ำ pH ต่ำ และอ่อนโยนต่อสภำพผม ช่วยคงน้ำมันตำมธรรมชำติของหนังศรีษะเอำไว้ ทำให้ลดปัญหำหนังศรีษะแห้ง จึงช่วยลดอำกำรหลุดร่วงของเส้นผม ทำให้เส้นผมมีสุขภำพดี เพิ่มควำมหนำนุ่มให้กับผม นอกจำกนี้ยังช่วยเสริมสร้ำงรำกผมให้แข็งแรง มีประสิทธิภำพในกำรขจัดรังแคได้เป็นอย่ำงดี
Hair Care Bhringraj Extract Bhringraj Extract

สมุนไพรที่นิยมนำมำใช้ในด้ำน อำยุรเวท สำหรับปรับควำมสมดุลร่ำงกำย ในประเทศอินเดียเป็นพืชที่รู้จักในด้ำน ทำให้เด็กทำรกมีเส้นผมที่ดกดำและอุดมสมบูรณ์ หรือ อีกชื่อเรียกของ Bhringraj นั้นรู้จักกันในนำม “ผู้ปกป้องเส้นผม”

คุณสมบัติกำรทำสีดำที่ได้รับจำกกะเม็งยังใช้สำหรับกำรย้อมสีผมและคุณสมบัติยังเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยของอำยุรเวทใช้ในเกือบทุกคลำสในสูตรของอำยุรเวทสำหรับกำรดูแลเส้นผม มันมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมสำหรับกำรฟื้นฟูเส้นผมจำกกำรถูกกระทำของ Free Radicals ทั้งภำยนอก และภำยใน และมีส่วนในกำรกระตุ้นกำรไหลเวียนของเลือดที่เป็นวัตถุประสงค์สำคัญของกำรฟื้นฟูเส้นผม และบำงครั้งก็มีสูตร ที่ใช้ Bhringraj &Brahmi ร่วมกัน โดยเป็นที่รู้จักกันดีในสำหรับกำรบรรเทำอำกำรปวดหัว

ในหลำยส่วนจะมีคุณสมบัตินำมำใช้เป็นยำสำหรับกำรรักษำโรคเกี่ยวกับเลือด heamoptysis,ปัสสำวะเป็นเลือดและมีอำกำรคัน, โรคตับ, โรคคอตีบและโรคท้องร่วง ในส่วนอื่น ๆ เช่นกำรระบำยควำมร้อน และสมุนไพรช่วยเรื่องหัวใจเส้นประสำท ตับ และสำยตำ สำรสกัดจำกใบถือว่ำเป็นยำชูกำลังตับที่มีประสิทธิภำพ และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่ดีสำหรับผมย้อมสีดำที่ได้รับจำก Eclipta Alba ยังเป็นที่สำหรับผมย้อมสี นอกจำกนี้ยังมี กลำกและโรคผิวหนังบนหนังศีรษะเพื่อรับมือกับกำรสูญเสียเส้นผมและใบที่ได้รับใช้ในกำรรักษำ
Whitening Amla Extract สารสกัดจากมะขามป้อม อุดมไปด้วยวิตามินซี (Vitamin C)จากธรรมชาติ และ โพลีฟีนอล (Polyphenol) ช่วย ต่อต้านอนุมูลอิสระ ยับยังการทางานของเอนไซม์ไทรอกซิเนส (เอนไซม์ผลิตเม็ดสีผิวเข้ม) และคอลลาจิเนส (เอนไซม์ทาลายคอลลาเจน)จึงช่วยปกป้องผิวจากการเสื่อมสลาย ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัย และบารุงผิวพรรณ ให้ขาว สว่าง กระจ่างใสขึ้น

ในมะขามป้อมมีสารจาเพาะ คือสาร Emblicanin ซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดการทาลายผิวจาก แสงแดดและอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ เทียบเท่าสาร SOD ที่เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระในร่างกายมนุษย์ โดยสารสกัดมะขามป้อมนั้นจะมีความคงสภาพสูงมาก เนื่องด้วยตัวของมันเอง มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่สูงสุด มากกว่า90%สารสกัดชนิดเหลวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้ทั้งหมด นอกจากนี้มะขามป้อมยังมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดสิว จึงนามาใช้เป็นส่วนหนึ่ง ของสูตรตารับทางอายุรเวชที่ช่วยในการบรรเทาสิว ฤทธิ์ฝาดสมาน (Astringent) และฤทธิ์ต้านอักเสบ ช่วยให้สิวยุบตัวเร็วขึ้น มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า มะขามป้อมให้ผลในการทาให้สีผิวของชาวละตินอเมริกาและชาวเอเชียขาวเร็ว และมีความสดใสขึ้นมากพอๆกับ Hydroquinone ที่ความเข้มข้นเดียวกันเมื่อทาถึง 9 สัปดาห์

รวมทั้งมะขามป้อมยังมีคุณสมบัติในการปกป้องผิวจากแสงแดด ทั้งนี้เพราะ มะขามป้อม สามารถจับกับ Copper และ Iron ได้ Emblica จึงเหมาะที่จะใช้ปรับสีผิวให้ขาวขึ้นทั้งในกรณีผิวปกติและผิวที่คล้าจากแสงแดด

ประโยชน์ของมะขามป้อม
1.ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ
2.ชะลอความชรา และ ริ้วรอยก่อนวัย
3.กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
4.บารุงผิวให้ขาว สว่าง กระจ่างใส
Saw Palmeto Extract Saw Palmetto จัดเป็นพืชประเภทปาล์มใบเลอื่ ยชนิดหนงึ่ ซงึ่ ชาวยุโรปไดวิจัยและค้นพบ
ว่าไขมันที่สกัดได้จากผลปาล์มแห้ง มีสารประกอบที่เรียกว่า Cyto-sterol จะออกฤทธิ์เหมือน
สารต้านแอนโดรเจนหรือสารต้านฮอร์โมนเพศชาย โดยจะยับยั้งการทางานของเอนไซม์ 5-alpha reductase
ในการเปลยี่ นฮอร์โมน Testosterone ไปเป็น Dihydrotestosterone
(DHT) จึงช่วยยับยั้งการฝ่ อของโพรงรากผมจาก DHT โดยมีสรรพคุณที่ส่งผลคล้ายกับ
ยา Finasteride แต่มีข้อดีได้เปรียบ Finasteride ตรงที่ หลังรับประทาน ไม่พบการเปลยี่นแปลง
ของระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกาย ในส่วนของการยับยั้งการทางานของ DHT จะ
ช่วยลดการหลั่งของไขมันที่มากเกินจาเป็นที่บริเวณหนังศีรษะ และต่อมรากผมลงได ้เมื่อระดับ
ปริมาณของ DHT บนหนังศีรษะลดลง วงจรของการทาให้เกิดรากผมฝ่อก็จะลดลง ทาให้เลือด
สามารถไหลเวียนนำสารอาหารไปเลี้ยงรากผมได้เป็นปกติ เส้นผมจึงกลับแข็งแรงดกดำขึ้น
ได ้ และทำให้เส้นผมใหม่งอกขึ้น มาทดแทนผมที่หลุดล่วงไป
สรรพคุณ
• ขยายโพรงผมยับย้งั การทางานของเอนไซม์ 5-alpha reductase
• ลดฮอร์โมน DHT รักษาอาการผมบาง ผมร่วง จากสาเหตุฮอร์โมน Dihydrotestosterone
(DHT) ซงึ่ มีฤทธทิ์ ี่ทาใหมี้การหลั่งไขมันมากผิดปกติที่บริเวณหนังศีรษะ ก่อใหเ้ กิดการอุดตัน ของเสน้ เลือดที่ไหลไปหล่อเลี้ยงรากผม • ลดการหลั่งของไขมันที่มากเกินจาเป็นที่บริเวณหนังศีรษะ และต่อมรากผม ทาใหเ้ ลือด
สามารถไหลเวียนนาสารอาหารไปเลยี้ งรากผมไดเ้ ป็นปกติ เสน้ ผมจึงกลับแข็งแรงดกดา
• เพิ่มความแข็งแรงใหร้ ากผม และเสน้ ผม ลดอาการรากผมฝ่อ
• ปรับระดับความสมดุลย์ใหฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกาย
Other Dead Sea Mud Dead Sea Mud (โคลนสด 100%) รายละเอียด เป็นเนื้อโคลนสดจาก Dead Sea ฝั่งประเทศอิสราเอล เนื้อละเอียด สีเทาปนน้ำตาล มีส่วนประกอบของน้ำทะเล Dead Sea ผ่านการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อก่อนการขาย มีคุณสมบัติในการบำรุงผิว ช่วยกระตุ้นให้เอ็นไซม์ของเซลส์ผิวทำงานได้อย่างปกติ พร้อมทั้งแร่ธาตุอีกกว่า 30 ชนิด ที่ช่วยบำรุงผิวให้อ่อนเยาว์ ลดเลือนริ้วรอยได้ดี
pH agent Sodium hydroxide โซเดียม ไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide) หรือ โซดาไฟ (caustic soda) ชนิดเม็ดเล็ก (Micro Pearl type) เป็นด่างตัวหนึ่งซึ่ง สามารถละลายในน้ำได้ดี ใช้เพื่อทำปรับสภาพความเป็นกรดของผลิตภัณฑ์ ให้กลายเป็นกลาง [CAS: 1310-73-2]โซเดียม ไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide) หรือ โซดาไฟ (caustic soda) ชนิดเมล็ดกลมเล็ก (Micro Pearl type) เป็นด่างตัวหนึ่งซึ่ง สามารถละลายในน้ำได้ดี ใช้เพื่อทำปรับสภาพความเป็นกรดของผลิตภัณฑ์ ให้กลายเป็นกลาง, มักใช้ผสมทำสบู่
Other Rice brad oil Product Name : Rice bran Oil INCI NAME : Oryza Sativa (Rice) Bran Oil สรรพคุณ : น้ำมันรำข้าว นอกจากจะมีวิตามินอีธรรมชาติในรูปแอลฟา-Tocopherol จำนวนมากแล้วในน้ำมันรำข้าวยังมีสารแกมม่า-ออไรซานอล ในปริมาณมากเช่นกัน ซึ่งสารทั้งสองเป็นสารแอนตี้ออกซิแด้นซ์ช่วยป้องกันเนื้อเยื่อถูกทำลาย โดยอนุมูลอิสระ รวมทั้งวิตามินบีคอมเพล็กซ์ โอเมก้า 6 และเซลาไมซ์(Ceramide) ซึ่ง สารอาหารดังกล่าว มีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณให้เต่งตึง เปล่งปลั่ง ผ่องใสมีน้ำมีนวลอยู่เสมอ ทำให้แก่ช้า หรือ ชลอความแก่ ที่มีรอยเหี่ยวย่นเกิดขึ้นแล้ว ก็ทำให้ริ้วรอยเหี่ยวย่นหายไป การนำไปใช้ : เป็นส่วนผสมของเวชสำอาง เช่น ครีม โลชั่น น้ำมันนวด และอื่น Recommend Content : 0.1-10%
Other น้ำมันมะพร้าวCoconut Massage Oil น้ำมันนวดน้ำมันมะพร้าว (Coconut Massage Oil) ใช้ผสมกับน้ำมันหอมระเหย เพื่อทำ Oil Massageได้ เหมาะร้านสปาเพื่อทำ Massage Treatment น้ำมันนวดน้ำมันมะพร้าว (Coconut Massage Oil) ใช้ผสมกับน้ำมันหอมระเหย เพื่อทำ Oil Massageได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติฟื้นฟู มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระและวิตามินอีในปริมาณสูง เหมาะร้านสปาเพื่อทำ Massage และเครื่องสำอางค์ต่างๆ ช่วยในการฟื้นฟูผิวหนัง ลดการเสื่อมสภาพผิวทำให้ผิวเต่งตึงไม่เหี่ยวย่น ลดร่องรอยของอนุมูลอิสระในรูปของไฝฝ้ารอยด่างดำต่างๆ ช่วยผ่อนคลาย ลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เพิ่มความชุ่มชื้น ทำให้ผิวนิ่ม ลื่น ใช้ในการดูแลเส้นผมและส่งเสริมการงอกของเส้นผม
Color Brillent gold ใช้สำหรับแต่งสีในสูตรเครื่องสำอางทั่วไป ช่วยเพิ่มความเปล่งประกายในสูตร
Other บีอาร์บี พีทีเอ็ม 25 การนำไปใช้ Skin care (ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว); Hair care (ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม); Make up (มาร์กอัพ); Lipstick (ลิปสติก); Lip Gloss (ลิปกรอส
Other Ethyl Alcohol 96% เอทิล แอลกอฮอล์ หรือ เอทานอล (DEB Denatured Ethanol "B")ใช้สำหรับผสมกับน้ำหอม หรือเครื่องสำอางค์ เป็นสารเคมีติดไฟได้ ควรเก็บอย่างระวัง เอทิลแอลกอฮอล์ หรือ เอทานอล (ชื่อวิทยาศาสตร์ Denatured Ethanol "B" Ethyl Alcohol) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ (cosmetic grade) จะเป็นชนิดที่ผสมกับน้ำมันไวท์มัสก์แล้ว เพื่อช่วยในการดับกลิ่นแอลกอฮอล์ (Alcohol) เหมาะสำหรับน้ำไปเจือจางกับหัวน้ำหอม เพื่อทำน้ำหอมพร้อมใช้ หรือใช้เป็นตัวทำละลายสารเคมีบางตัว โดยมีตราส่วนการผสมเป็น แอลกอฮอล์ : น้ำหอม = 3 ต่อ 1 คือหากต้องการผสมน้ำหอมซีซี 100มล. ก็ใช้แอลกอฮอล์ 75มล. กับห้วน้ำหอม 25มล. (1ออนซ์) โดยประมาณ หมายเหตุ เอทิล แอลกอฮอล์ ตัวนี้ เป็นชนิดที่ถูก Denature แล้ว ไม่สามารถรับประทานได้ เพราะในขั้นตอนของการ Denature มีการผสมส่วนผสมที่บริโภคไม่ได้อยู่ เช่น Methyl Alcohol เป็นต้น
Color สีฟ้า Winner Brilliant Blue Brilliant Blue FD & C Blue No.1 Lake 14-18 Colour Index Name: Food Blue 2:1 Colour Index Number: 42090:1 CAS Number: 68921-42-6 EC Number: 272-939-6 Application: Cosmetics Pharmaceuticals Soaps
Acne/AHA Salicylic Acid (BHA) IUPAC name : 2-Hydroxybenzoic acid คำอธิบาย : BHA หรือ Beta Hydroxy Acid คือกรดซาลิไซลิก เป็นสารที่ได้จากการสังเคราะห์ โดยมีประสิทธิภาพในการผลัดเซลล์ผิวเช่นเดียวกับ AHA แต่สามารถละลายไขมันซึ่งต่างจากกรดทั่วไป โดยการทำงานจะช่วยผลัดเซลล์ด้านบน พร้อมกับละลายไขมันในรูขุมขนที่อุดตัน จึงช่วยให้ผิวสดใส เรียบเนียน ในทางการแพทย์นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ลอกหน้า รักษาสิว และแผลที่เกิดจากสิว แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ การใช้ : สำหรับผลิตภัณฑ์รักษาสิว ผลัดเซลล์ผิว รักษารังแค การละลาย : ละลายใน Propylene Glycol, Butylene Glycol, Alcohol ลักษณะทางกายภาพ : เป็นผงสีขาว อัตราการใช้ : 1-20% (1-2% ในเครืองสำอาง แนะนำ 2% สำหรับสิว หากใช้กับผิวหน้าไม่ควรเกิน 2%)
Other Supersil5500 (ซูเปอร์ซิล 5500) Supersil5500 เป็น self-emulsifying Silicone gel จากประเทศเกาหลี โดยมีส่วนประกอบที่เป็น poly-ether cross-linked silicone ซึ่งให้สัมผัสที่มีความเฉพาะตัว และได้สูตรที่มีความคงตัวดี โดยเป็นระบบอิมัลชั่นแบบ W/S หรือ water drop cream และสามารถใช้กับสูตรที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 90%
pH agent TN40S4 (Titanium Dioxide Disperse) ชื่อ: TN40S4 (ทีเอ็น40เอส4) INCI Name: C12-15 Alkyl Benzoate and Titanium Dioxide and Stearic Acid and Aluminum Hydroxide ข้อมูลทั่วไป: ทีเอ็น40เอส4 คือ ไทเทเนียม ไดออกไซด์ (Titanium Dioxide) ที่นำไปกระจายตัวในน้ำมันเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น ประโยชน์/หน้าที่: ใช้เป็นสารกันแดดในผลิตภัณฑ์ดูแล ปกป้องผิวจากแสงแดด เป็นไทเทเนียม ไดออกไซด์ (Titanium Dioxide) ที่นำไปกระจายตัวในน้ำมัน (C12-15 Alkyl Benzoate) ซึ่งเข้ากับสูตรครีมกันแดดได้ดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ในลักษณะเนื้อครีม ใช้งานง่ายด้วยเนื้อที่ข้น ไม่ไหล ลดปัญหาการฟุ้งกระจายขณะชั่งสารหรือทำสูตรและยังมีขนาดอนุภาคที่สม่ำเสมอ ไม่จับเป็นก้อน ให้เนื้อครีมเนียน
Base Parsol 340 (พาร์ซอล 340) ชื่อ: Parsol 340 (พาร์ซอล 340) INCI Name: Octocrylene แหล่งที่มา: ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ข้อมูลทั่วไป: พาร์ซอล 340 มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีเหลืองละลายในน้ำมัน ประโยชน์/หน้าที่: ใช้ในการเพิ่มค่า SPF ของผลิตภัณฑ์ดูแล ปกป้องผิวจากรังสี UVB เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับ เอโวเบนโซน (Avobenzone) เพื่อช่วยเพิ่มความเสถียรเมื่อโดนแสงแดด ปริมาณที่แนะนำ: 1 – 10% หมายเหตุ: ปริมาณสูงสุดที่สามารถใช้ได้ในแต่ละประเทศ: ประเทศในกลุ่มอาเซียน 10% ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 10% ประเทศในทวีปยุโรป 10% ประเทศญี่ปุ่น 10% ประเทศในกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง หรือ Mercosur 10% ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 10% ประเทศสหรัฐอเมริกา 10%
Anti-Aging DL-Alpha Tocopheryl Acetate (วิตามินอีอะซิเตท) ชื่อ: DL-Alpha Tocopheryl Acetate (วิตามินอีอะซิเตท) INCI Name: Tocopheryl Acetate แหล่งที่มา: ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ข้อมูลทั่วไป: วิตามินอีอะซิเตท คือ วิตามินอีที่มีลักษณะเป็นของเหลว ประโยชน์/หน้าที่: คุณสมบัติสามารถปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระ ที่เป็นสาเหตุทำให้ผิวมีริ้วรอยก่อนเวลาอันควร (Premature Aging) และช่วยรักษาผิวที่ไหม้เกรียมแดดจากแสง UV ช่วยลดการสูญเสียน้ำจากเซลล์ได้เป็นอย่างดี ทำให้ผิวมีความชุ่มชื้น มีคุณสมบัติเป็นสารเคลือบผิวให้ความนุ่มลื่น ลดอาการระคายเคือง ปริมาณที่แนะนำ: ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 0.05 – 0.3% ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 0.5 – 2.0% ผลิตภัณฑ์สำหรับอาบน้ำและชำระร่างกาย 0.5 – 1.0%
Color DIDW55DBF (Black Iron Oxide) ชื่อ: DIDW55DBF (ดีไอดีดับบลิว55ดีบีเอฟ) คือ ไอเอิร์นออกไซด์ (Iron Oxide) สีดำที่นำไปกระจายตัวในน้ำมันเรียบร้อยแล้วอยู่ในลักษณะเหมือนเนื้อครีม ประโยชน์/หน้าที่: ใช้งานง่ายด้วยเนื้อที่ข้น ไม่เกิดปัญหาการฟุ้งกระจายขณะชั่งสารหรือทำสูตร ลดปัญหาการปนเปื้อนกรณีใช้สีผง ให้สีที่สม่ำเสมอเมื่อนำไปใช้ในสูตร สามารถใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแล ปกป้องผิวจากแสงแดด รองพื้น คอนซีลเลอร์ BB ครีมหรือครีมอื่น ๆ ที่ต้องการแต่งสีเนื้อครีม ปริมาณที่แนะนำ: 0.1 – 0.5%
Color DIDW45DYF (Yelow iron oxide) DIDW45DYF (ดีไอดีดับบลิว45ดีวายเอฟ) คือ ไอเอิร์นออกไซด์ (Iron Oxide) สีเหลืองที่นำไปกระจายตัวในน้ำมันเรียบร้อยแล้ว อยู่ในลักษณะเหมือนเนื้อครีม ประโยชน์/หน้าที่: ใช้งานง่ายด้วยเนื้อที่ข้น ไม่เกิดปัญหาการฟุ้งกระจายขณะชั่งสารหรือทำสูตร ลดปัญหาการปนเปื้อนกรณีใช้สีผง ให้สีที่สม่ำเสมอเมื่อนำไปใช้ในสูตร สามารถนำไปใช้ในสูตรผลิตภัณฑ์ดูแล ปกป้องผิวจากแสงแดด รองพื้น คอนซีลเลอร์ BB ครีมหรือครีมอื่น ๆ ที่ต้องการแต่งสีเนื้อครีม ปริมาณที่แนะนำ: 0.1 – 0.5%
Color DIDW40DRF (Red iron oxide) DIDW40DRF (ดีไอดีดับบลิว40ดีอาร์เอฟ)คือ ไอเอิร์น ออกไซด์ (Iron Oxide) สีแดงที่นำไปกระจายตัวในน้ำมันเรียบร้อยแล้ว อยู่ในลักษณะเหมือนเนื้อครีม ประโยชน์/หน้าที่: ใช้งานง่ายด้วยเนื้อที่ข้น ไม่เกิดปัญหาการฟุ้งกระจายขณะชั่งสารหรือทำสูตร ลดปัญหาการปนเปื้อนกรณีใช้สีผง ให้สีที่สม่ำเสมอเมื่อนำไปใช้ในสูตร สามารถใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแล ปกป้องผิวจากแสงแดด รองพื้น คอนซีลเลอร์ BB ครีมหรือครีมอื่น ๆ ที่ต้องการแต่งสีเนื้อครีม ปริมาณที่แนะนำ: 0.1 – 0.5%
Other Behentrimonium Chloride BTAC ใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับผม โดยจะลดไฟฟ้าสถิต ช่วยให้ผสมนุ่มลื่น จัดทรงง่าย ผสมในแชมพู ครีมนวดผม หรือทรีตเมนต์
Other Zinc Pyrithione Zinc Pyrithione ชนิด Fine Particle (คือผงเนื้อเบาและเล็กเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถกระจายตัวในเนื้อสูตรได้ง่าย) สำหรับขจัดรังแค และแก้ปัญหาผิวที่เป็น เซ็บเดิร์ม (sebderm หรือ seborrheic dermatitis) เนื่องจากประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อรา และแบคทีเรีย (antifungal, antimicrobial), ค่า pH ที่เหมาะสม คือ 6.5-9.0 คำแนะนำปริมาณการใช้ (ความเข้มข้นที่ อ.ย. ไทย และยุโรป อนุญาติ) 2% Rinse-off antidandruff hair care (แชมพูรักษารังแค) 2% Rinse-off cleaning products (สบู่อาบน้ำ ก้อนหรือเหลว สำหรับรักษาเซ็บเดิร์ม) 0.5% Leave-on hair products (ผลิตภัณฑ์สำหรับผม ที่ไม่ล้างออก เช่นโทนิค) 0.25% Leave-on skin care (ผลิตภัณฑ์ครีม บำรุงผิว) Zinc Pyrithione อาจก่อให้เกิดการแพ้ได้ ควรทดสอบ (patch-test) ก่อนใช้งานตามปกติ
Other Menthol เมนทอล มีอีกชื่อหนึ่งว่า การบูรเปปเปอร์มินต์ เป็นการประกอบอินทรีย์ลักษณะเป็นผลึกสีขาว มีกลิ่นแรง หอมเย็น เมื่อสูดดมจะให้ครามรู้สึกเย็นซ่า บริเวณเยื่อเมือกของจมูกและลำคอ กลิ่นและรสคล้ายกลิ่น และรสของพืชเปปเปอร์มินต์ สเปียร์มินต์และพืชอื่น ๆ ในสกุลเมนทา พืชสกุลนี้มีชื่อสามัญเรียกกันว่ามินต์ เท่าที่พบมีมากกว่า 25 ชนิด สะระแหน่ก็จัดอยู่ในสกุลนี้ พืชในสกุลนี้สร้างน้ำมันหอมระเหยขึ้นได้โดยวิธีการชีวิเคมีอันสลับซับซ้อน น้ำมันหอมระเหยที่พืชสกุลนี้สร้างขึ้นมานั้นเรียกกันว่า น้ำมันมินต์ ซึ่งประกอบด้วยสารต่าง ๆ มากมายประมาณ 40 ชนิด แต่องค์ประกอบส่วนใหญ่คือ เมนทอล มีจดหลอมเหลวอยู่ที่อุหภูมิ 42-44 องศา การนำไปใช้ประโยชน์ 1. ใช้ในทางเภสัชกรรม เช่น ทำยาหม่อง ยาแก้ไอ ยาแก้ปวดท้อง ปาล์มต่าง ๆ น้ำมันท่านวด ยาทาแก้คัน ยาแก้หวัด ยาประเภทสูดดมต่าง ๆ 2. ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ เช่น ครีม แป้งหอม สบู่หอม โลชั่น แชมพู 3. ใช้เป็นสารปรุงรสและกลิ่น เช่น ลูกอม ยาสีฟัน หมากฝรั่ง บุหรี่
Moisture Hydrovance ถ้าจะใช้ Urea ในความเข้มข้น 10 เท่า ต้องทำให้ค่า pH ในสูตรต้นตำรับมีค่า=3 เพื่อป้องกันไม่ให้ Urea สลายตัวเป็นแอมโมเนีย
Whitening Deoxy Arbutin (D-Arbutin) Deoxyarbutin ถูกผลิตขึ้นโดยเทคนิคที่เรียกว่า QSAR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดเม็ดสีเมลานินได้ดียิ่งขึ้น โดยดีกว่า Hydroquinone 10 เท่า ดีกว่า Beta Arbutin 350 เท่า ดีกว่า Kojic acid 150 เท่า แต่มีข้อควรระวังในการใช้คือต้องคุมสภาวะให้อยู่ในช่วง pH 6-8 ดีสุดที่ 6.5 ทำในระบบปิด หลีกเลี่ยงไม่ให้สารหรือสินค้าสัมผัสอากาศ จะทำให้เกิดการ เปลียนสีเป็นสีน้ำตาล เพราะเกิดการออกซิไดซ์ อาจใช้ Sodium Metabisulfite ช่วยป้องกันได้บ้าง และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นหลอดปากแคบ และทึบแสงจะดีที่สุด จะละลายในแอลกอฮอล์, ไขมัน และโพรไพลีนไกลคอล อัตราส่วนในการใช้ Whittenning 1-2 % Anti Melasma 5-10 %สารผิวขาว
Other IMEX 2EHP IMEX 2EHP can be incorporated into skin care, sunscreen product, anti-perspirant, deodorants, shaving cream, lip care products, bath oils, cosmetics, hair care and styling product.
Paraffin wax (refined) (Japan) ไขเทียน พาราฟิน แว็กซ์ เป็นชนิดบริสุทธิ์พิเศษ เป็นแว็กซ์ที่ได้มาจากกากส่วนที่เหลือ (byproduct) ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ (Crude oil) โดยกระบวนการกลั่นน้ำมันแบบหอกลั่นลำดับส่วน (Fractional Distillation) ไขหรือกากแว็กซ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นนี้ เรียกว่า สแลค แว็กซ์ (Slack wax)ซึ่งยังมีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์สูง โดยนำสแลค แว็กซ์ (Slack wax) ที่ได้ มาผ่านกระบวนการการสกัดน้ำมันออกจากแว็กซ์ (Sweating Purification) เพื่อให้ได้พาราฟิน แว็กซ์ ที่มีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (Oil content) ตามค่ามาตรฐานของพาราฟิน แว็กซ์ที่สามารถนำมาใช้ทำเทียน และใช้ประโยชน์กับกับอุตสาหกรรมอื่นๆ (Fully purified)
Acne/AHA Witch Hazel Extract เป็นสารสกัดโดยวิธี Steam Distillation จากต้น วิชฮาเซล ในตัวทำละลาย Benzoic acid มักนำมาใช้ในสารบำรุงผิว รักษาสิว ฝ้า เนื่องจากมีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ โดยในสารสกัดนี้จะมี สารที่มาจากต้น Witch-Hazel 99.85% ผสมกับ กรดเบนโซอิก 0.15% เพื่อให้มีสถานะเสถียร ใกล้เคียงกับธรรมชาติ
คุณสมบัติ : เป็น antioxidant ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆ ช่วยกระชับรูขุมขน ช่วยสมานผิว ปรับให้รูขุมขนค่อยๆตื้นขึ้น ทำให้ผิวหนังเรียบเนียน ลดการสร้างน้ำมันใต้ผิวหนัง ขจัดคราบมันส่วนเกินให้กับผิว มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียอ่อนๆ จึงช่วยลดการเกิดสิวได้ และยังกระตุ้นการสร้าง Elastin และ Collagen ใต้ผิวหนัง ทำให้ผิวกระชับ เต่งตึงขึ้น บำรุงผิวไม่ให้ผิวแห้งกร้าน เพิ่มความแข็งแรงให้กับผิว ทำให้ผิวเรียบเนียน เนียนนุ่ม ชุ่มชื่น
อัตราการใช้
10-100% (โทนเนอร์ควรใช้มากกว่า 50%)
Anti-Aging Corum8804 Corum8804 ซึ่งภายในโครงสร้างประกอบด้วย PalmitoylTetrapeptide ซึ่งเป็นเปปไทด์ที่มีสายสั้น ดังนั้นจึงสามารถซึมลงสู่ผิวได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้จะสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีว่าริ้วรอยดูกระชับขึ้นหลังจากการทา
Anti-Aging BonT-L Peptide Solution BonT-L Peptide Solution เป็นสารที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นจาก Peptide สังเคราะห์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้คล้ายกับโครงสร้างของ Botox ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติช่วยยกกระชับผิวและลดเลือนริ้วรอยๆด้ทันทีหลังจากการทา โดยไม่ต้องฉีดให้เจ็บตัว และไม่ต้องเสียเงินราคาแพงเพื่อจ่ายค่าคอร์ส
Other Natrosol 250 HHR Natrosol 250 HHR (HEC) มักนิยมนำมาใช้เป็นสารก่อเจล หรือ สารเพิ่มความหนืดในสูตรเซรั่ม,ครีม,โลชั่น อัตราส่วนในการใช้ เริ่มตั้งแต่ 0.2%w/w ขึ้นไป
PVP/VA64 PVP/VA64 มักนิยมนำไปใช้เป็นตัว Fix ผม และให้คุณสมบัติกันน้ำ Waterproof, and Film former)ในสูตร Hair care product
Other Microcrystalline wax SP-623 Microcrystalline wax มักนิยมใช้เป็นตัวขึ้นเนื้อในสูตร Lipstic, Pomed หรือสูตรที่ต้องการเน้นส่วนประกอบของแวกซ์และต้องการความแข็ง
Base Candelilla wax Candelilla wax เป็นแวกซ์ที่นิยมใช้นำไปขุ้นเนื้อ (Thickerner) ในสูตรเทียนไข,Hair Pomed กรือสูตรที่ต้องการเน้นส่วนประกอบของ wax และความแข็ง จุดหลอมเหลวของสารอยู่ที่อุณหภูมิระหว่าง ุ69-73 องศา
Base Carnuba wax NF Carnuba wax เป็นกลุ่ม wax ที่มักนิยมนำใส่ในสูตรเทียนไข,Pomade หรือนิยมนำไปใส่ในสูตรที่ต้องการมี Wax เยอะๆและแข็งตัว มีจุดหลอมเหลวของสารอยู่ที่อุณหภูมิ 80-86 องศา
Other Tween60 Tween 60 ใช้เป็น Emulsifier ในสูตรครีม,โลชันแบบ O/W, W/O
Bio-hydractyl Bio-hydractyl เป็นสารสกัด Complex ที่ประกอบด้วยสารสกัดจากน้ำผึ้ง , Sodium PCA, Serine, และ Glycogen ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของ MNF Factor ใต้ชั้นผิวหนัง ซึ่งส่งผลกับควาามชุ่มชื้นและการกักเก็บน้ำบนผิวโดดยตรง อัตราส่วนในการใช้ 3-10%w/w
Spingosome Moist Spingosome Moist ใช้สำหรับทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึก ช่วยลดความมันและกำจัดคราบสิ่งสกปรกบนผิวหน้าได้ดีเยี่ยม ทั้งนี้ยังช่วยเพิ่มความนุ่ม ชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าได้ดี เหมาะกับผู้ที่มีผิวหน้าแห้งและแพ้ง่าย อัตราส่วนในการใช้ 2-10%w/w
Other Calcium Thioglycolate Calcium thioglycolate เมื่ออยู่ในผผลิตถัณฑ์ครีมกำจัดขนแล้ว จะมีหน้าที่ Hydrolysis S-Bond ของ Keratin ในเส้นผม ช่วยให้เส้นขนหลุดออกจากรากขนได้ง่าย มักมีกลิ่น Hydrogen sulfite หรือกลิ่นไข่เน่า มักใช้กลิ่นน้ำหอมฉุนและแรงกลบกลิ่น
Other Calcium Hydroxide Calcium hyroxide เมื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ครีมกำจัดขนแล้ว จะมีหน้าที่ Hydrolysis S-Bond ของ Keratin ในเส้นผม ช้วยให้เส้นขนนุ่มขึ้นแะง่ายต่อการหลุดร่วง อัตราส่วนในการใช้ 5-20%w/w
pH agent Potassium Hydroxide (BP) KOH ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตโฟม ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกริยาการเกิดฟองในสูตร หรือ Saponification หรือนำมาใช้ในอุตสาหรรมทำสบู่ เป็น สบู่โปแตสเซียม ซึ่งจะอ่อนโยนกว่าสบู่ที่ได้จากการใช้โซดาไฟ นอกจากนี้ Potassium Hydroxide ยังมีความสามารถในการละลาย (Solubility) ได้ดีกว่าอีกด้วย ซึ่งสมบัตินี้จะทำให้ตัวสบู่สามารถล้างออกได้ง่ายกว่า สบู่ที่ใช้โซดาไฟเป็นเบส
Base Kortacid1499 Myristic acid เป็นสารในกลุ่ม Fatty acid ใช้เป็นตัวขึ้นเนื้อในสูตรเครื่องสำอาง
Base Kortacid1698 Palmitic acid เป็นกรดไขมันอิ่มตัว มักนิยมนำมาใช้ในกระบวนการผลิตโฟมหรือสบู่ (Saponification) ใช้เป็นตัวขึ้นเนื้อในสูตรเครื่องสำอาง
Base Kortacid1299 Lauric acid เป็นกรดไขมันอิ่มตัว (Saturated Fatty Acid) มีลักษณะเป็นผงสีขาว มีกลิ่นอ่อน โดยเป็นสารซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในน้ำมันมะพร้าว ใช้เป็นตัวขึ้นเนื้อในสูตรเครื่องสำอาง (Thickerner)
Color สีแดง winner สีแดง ละลายน้ำ ใช้สำหรับตกแต่งสีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อัตราส่วนในการใช้ 0.1-0.2%w/w
Color Euperlan PK 771 IS (มุกเย็น) Euperlan PK 771 IS (มุกเย็น) มีสารลดแรงตึงผิวหลายตัวผสมกันอยู่คือ Sodium Laureth Sulfate (SLES), Glycol Distearate, Cocamide Monoethanolamine (Cocamide MEA) และ Laureth-10 โดยสามารถใช้กับกระบวนการผลิตแบบเย็น (Cold processing) ซึ่งไม่ต้องใช้ความร้อน มีอัตราส่วนการใช้ประมาณ 3-10%
Other DC345 Cyclomethicone เป็นซิลิโคนเหลว สีใส ละลายได้ดีในน้ำมัน นิยมนำไปใช้กระจายตัวกับกลุ่ม pigment ช่วยให้กลุ่มสีกระจายตัว หากใช้ในครีมและโลชั่นจะช่วยเรื่องการกระจายตัว เป็นตัวปกคลุมผิวได้ดี ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น ไม่เหนียวเหนอะหนะ อัตราส่วนในการนำไปใช้ 1-10%w/w
UV Protect Octyl methoxycinnamate เป็นสารกันแดด ที่ป้องกันรังสี UVB ซึ่งเป็นสาเหตุของผิวหมองคล้ำ มีกระบวนการออกฤิทธิป้องกันแสงแดดโดยดักจับรังสียูวีจากแสงแดดและเปลี่ยนพลังงานความร้อน โดยสบายตัวบนผิว ประโยชน์/หน้าที่: เป็นหนึ่งในสารกันแดดที่ใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุด ใช้ในการเพิ่มค่า SPF ของผลิตภัณฑ์ดูแล ปกป้องผิวจากรังสี UVB สามารถใช้เป็นตัวทำละลายในสารกันแดดตัวอื่น ๆ ได้ มีความเสถียรสูงไม่เสื่อมสภาพง่าย ปริมาณที่แนะนำ: 1 – 10% ปริมาณสูงสุดที่สามารถใช้ได้ในแต่ละประเทศ: ประเทศในกลุ่มอาเซียน 10% ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 10% ประเทศในทวีปยุโรป 10% ประเทศญี่ปุ่น 20% ประเทศในกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่างหรือ Mercosur 10% ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 10% ประเทศสหรัฐอเมริกา 7.5%
Other CremophoreA-6 มักนิยมใช้ร่วมกับ Cremophore A-25 ใช้เป็นตัวผสานน้ำและน้ำมันในสูตรครีมและโลชั่น
Other CremophoreA-25 มีกนิยมใช้คู่กับ Cremophore A6 ใช้เป็นตัวประสานน้ำกับน้ำมันในสูตรครีมและโลชัน
Base Tewax TC 65 SCAG Twax ใช้ในสูตรทำครีม และโลชั่นทั่วไป ช่วยทำให้ส่วนน้ำและน้ำมันเข้ากัน ไม่แยกชั้น ให้เนื้อครีมขาวเนียน เทียบได้กับ Aracel 165
Other ไตรเอทาโนลาไมน์ (TEA) TEA ห้ามใช้เกิน 5% ใช้ผสมในเครื่องสำอางค์ เพื่อเพิ่มความเป็นด่าง (เพิ่มค่า pH) หรือใช้ปรับค่ากรดให้เป็นกลาง Neutral
Other White oil น้ำมันแก้ว หรือน้ำมันขาว (White Oil, Mineral Oil, Carnation Oil) ใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง มีคุณสมบัติให้ความลื่น Emollient และเกลี่ยง่ายบนผิว Spredability อัตราส่วนการใช้ 1.ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (1.5%) 2.ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว (1-10%)
Base Stearic Acid เป็นกรดไขมันอิ่มตัว (Fatty acid) ใช้ทำเป็นเบสของครีมและโลชั่น เป็นสารเพิ่มความหนืด และ ความคงตัวให้กับสูตรครีมและโลชั่น อัตราส่วนในการใช้ 2-2- %w/w
Other GMS (Glyceryl Monostearate) กลีเซอริลสเตียเรท หรือ กลีเซอริล โมโนสเตียเรท Emulsifier สารประสานน้ำมันเข้ากับน้ำ และทำหน้าที่เป็น thickener เพิ่มความหนืด เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับ Cetyl Alcohol เพื่อสร้างเนื้อครีมสีขาว อีัตราส่วนในการใช้ 1-10%w/w
Extract Dr สีน้ำตาลคาราเมล Winner สีน้ำตาลละลายน้ำ ใช้สำหรับตกแต่งสีในเครื่องสำอางทั่วไป อัตราส่วนในการใช้ 0.1-0.2%w/w วิธีใช้ ต้องนำไปผสมกับน้ำกลั่นก่อน 50% ก่อนนำไปใช้ เรียกว่า Dilutution
Color สีส้ม Winner สีส้มละลายน้ำ ใช้สำหรับตกแต่งสีในสูตรเครื่องสำอางทั่วไป อัตราส่วนในการใช้ 0.1-0.2%w/w
Natural สารสกัดจากโยเกิร์ต สารสกัดบริสุทธิ์จากโยเกิรตืธรรมชาติ 100% ประกอบด้วย AHA จึงฃ่วยปรับสภาพผิวที่คล้ำเสียให้กลับมาขาวและการจ่างใสมากยิ่งขึ้น ฃ่วยเพิ่มความนึ่ม ฃุ่มฃื้นให้กับผิว และฃ่วยลดจุดด่างดำที่เกิดจากสิวได้ดี อัตราส่วนในการนำไปใช้ 2-8%
Natural สารสกัดจากข้าวหอมมะลิไทย Thai Jasmine RiceExtract สารสกัดบริสุทธิ์จากเมล็ดข้าวหอมไทยมะลิ 100% มีสรรพคุณในการชะลอความแก่ ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีและเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการสลายคอลลาเจนที่เป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอย เพิ่มความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง อัตราส่วนในการนำไปใช้ 2-8%w/w
Natural สารสกัดจากแตงกวา สารสกัดบริสุทธิ์จากแตงกวา 100% มีคุณสมบัติ ฃ่วยปรับสภา่พผิวที่แห้งกร้าน ให้กลับมานุ่ม-ชุ่มชื้น จนคุณสัมผัสได้ อัตราส่วนในการนำไปใช้ 2-8%w/w ต้องเขย่าก่อนใช้เพราะอาจจะมีการตกตะกอน
Natural สารสกัดจากมะขาม สารสกัดจากผลมะขามป้อม 100% มีคุณสมบัติช่วยปรับสภาพผิวที่คล้ำเสียสะสม ให้กลับมาขาวและกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีส่วนประกอบของ AHA และ Vitamin C ที่ได้จากธรรมฃาติ ทั้งนี้ยังช่วยลดจุดด่างดำที่เกิดจากสิวได้ดีอีกด้วย อัตราส่วนในการนำไปใช้ 2-8%
Natural สารสกัดจากมะเชือเทศ สารสกัดบริสุมธิ์จากมะเชือเทศ 100% มีคุณสมบัติฃ่วยเพิ่มความนุ่ม ิชุ่มชื้นให้กับผิว, ฃ่วยลดการอักเสบชองสิว, และช่วยลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัยบนใบหน้าได้ดี อัตราส่วนในการนำไปใฃ้ 2-8%w/w
Natural สารสกัดจากมะนาว สารสกัดจากมะนาวบริสุทธิ์ 100% ช่วยในการปรับสภาพผิวที่หมองคล้ำให้กลับมาขาวและกระะจ่างใสมากยิ่งขึ้น เนื่องจากประกอบด้วย AHA จากธรรมชาติ ทั้งนี้ยังฃ่วยลดจุดด่างดำที่เกิดจากสิวได้ดี อัตราส่วนในการใฃ้ 2-8%
Natural สารสกัดจากน้ำผึ้ง สารสกัดจากนำผึ้งบริสุทธิ์จากธรรมชาติ 100% มีคุณสมบัติช่วยลดการแพ้และการระเคิืองต่างๆ ฃ่วยสมานแผล และฃ่วยเพิ่มความชึ่มฃื้นให้กับผิว อัตราส่วนในการใช้ 2-8%w/w
Other Activated Carbon ผงถ่านไม้ละเอียดสีีดำ ไม่มีกลิ่น มักใฃ้สำหรับดููดสารพิษ หรือสิ่งสกปรกที่อยูาภายใต้ผิวหนัง ฃ่วยลดสิวบนใบหน้าได้อดี
Grape Seed oil เอสเซ็นเชี่ยลออยลล์นำ้มันเมล็ดองุ่น 100 %สารเพิ่มความชุ่มชื้นในกรดไขมันมีความจำเป็นสำหรับผิวและเยื่อหุ้มเซลล์ น้ำมันเองุ่นยังช่วยเสริมสุขภาพผมและถูกใช้ร่วมกับโจโจ้บา ออยล์ และน้ำมันสกัด ในการนวดป้องกันผมร่วง และยังช่วยให้ผมลื่นสำหรับคนผมชี้ฟู
Other น้ำมันระหุ่ง น้ำมันระหุ่ง ใฃ้สำหรับเป็นส่วนผสมในลิปสติก หรือ ใฃ้เป็นตัวทำละลายกลุ่ม pigment และละลายนได้ดีในน้ำมัน
Base Beeswax นี้จะถูกทำให้บริสุทธิ์แล้ว ไม่ละลายน้ำ และไม่ละลายในแอลกอฮอล์เย็น ใช้ในเครื่องสำอางค์ ทำเนื้อลิปสติก และใช้เป็นสารให้
Hair Care Neossance Hemisqualane Neossance Hemisqualane สารบริสุทธิ์จากธรรมชาติ สามารถทำใช้ลงสินค้าได้หลาย categories ผิวสัมผัสเนียนนุ่ม ไม่มันวาว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ช่วยเรื่อง High Spreadability , Excellent Cleansing Properties , Smoothing EffectSlip อีกทั้งยังเหมาะกับลงสินค้ากลุ่ม Hair Care เนื่องจากมีคุณสมบัติ Thermal Protection , Color Maintenance, Damage Reduction , Reduce frizz free
Iso Propyl Myristate IPM เป็นสารละลายสีใส ไม่มีกลิ่น ละลายได้ดีในน้ำมัน มักนิยมถูกนำไปใช้เป็น Emollient หรือสารให้ความลื่นในเครื่องสำอาง และเป็นสารทำละลายที่ดี
อัตราการใช้ : โลชั่น 1-3%, ครีม 3-6%, น้ำมันนวด 4-8% แต่ไม่ควรใช้เกิน 10% เนื่องจากอาจเกิดการระคายเคืองได้
Other Vaseline white White petrolatum เป็นสารที่มีลักษณะเป็น paste แต่มีความหนืดและความลื่นที่สูง นิยมใช้เป็น Emollient และ Thickener ในเครื่องสำอาง ทั้งนี้ยังช่่วยเพิ่มความสามารถในการเกลี่ยได้ดรอีด้วย
MC300 ใช้เป็นตัวขึ้นเนื้อในสูตรลิป และช่วยการกระจายตัวของสีและสารป้องกันแสงแดดได้ดี
Other Myritol 318 Myritol318 จัดเป็นสรที่อยู่ในกลุ่มสารให้ความลื่น (Emoillient) ในเครื่องสำอาง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเกลี่ยบนผิวให้ดีขึ้น (Improve spreadability)
Allantoin เป็นผงละเอียด สีขาว ช่วยลดอาการอักเสบและบรรเทาอาการระคายเคือง (Shooting&Anti-imflammation) ทั้งนี้ยังช่วยเพิ่มความเนียนนุ่มให้กับผิวอีกด้วย
Moisture Dubdiol ใช้เป็นสารให้ความชุ่มชื้นในสูตรเครื่องสำอางทั่วไป เช่น ครีม,โลชั่น,เจล และ เซรั่ม
Acne/AHA Triclosan Tricosan มีหมู่ฟีนอลเป็นองค์ประกอบในโครงสร้าง ซึ่งโครงสร้างของสารดังกล่าวมีฤทะิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย นิยมใช้ในกลุ่มของสารชำระล้างและผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่น โดยใช้ในอัตราส่วน 0.1-0.3 %w/w หรือในเชิงของอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง นิยมใช้เป็นสารลดการเกิดสิว (Anti-acne) และ สารกันบูด (Preservative)
Anti-Aging Poly Helixan PF สารสกัดจากเมือกหอยทาก มอบคุณสมบัติที่ดีต่อผิวดังนี้ ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดลอกออกมาอย่างต่อเนื่อง, ช่วยบรรเทาอาการอักเสบและลดการเกิดสิวม,ช่วยลดเลือนจุดด่างดำที่เกิดจากสิว, ถือว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีตัวหนึ่ง ช่วยลดเลือนริ้วรอย เนื่องจากช่วยส่งเสริมการสร้างคอลเจนใต้ขั้นผิวหนัง เผยผิวใหม่ที่แข็งแรงแลดูอ่อนเยาวน์ขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ มักนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องสำอางทุกประเภท เช่น ครีม,โลชัน,เจล,เซรั่ม, และกันแดด อัตราส่วนที่นิยมนำไปใช้ 2-5%w/w
Other Red onion extract PF สารสกัดจากหอมแดง นำเข้าจากประเทศเสปนมีคุณสมบัติยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิว ช่วยลดการอักเสบของสิวได้เป็นอย่างดี ช่วนสมานแผลและรักษารอยแผลเป็นได้เป็นอย่างดี นิยมนำไปใช้ในเครื่องสำอางประเภท เจล,เซรั่ม อัตราส่วนที่นิยมนำไปใช้ 1-5%
Anti-Aging Hyaluronic Filiing sphere Hyaluronic Filiing sphere บอกลาการทำศัลยกรรม เพียงแค่ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ประกอบด้วย Hyaluronic Filling Sphere เพียง 2% เท่านั้น ก็จะช่วยปรับสภาพผิวให้เรียบเนียน ริ้วรอยลึกแลดูตื้นขึ้น ช่วยให้ผิวชุ่มชื่นอวบอิ่มมีน้ำมีนวล อีกทั้งผิวเด้งอิ่มฟูขึ้น โดยเห็นผลชัดเจนทันที ที่สำคัญไม่ทำร้ายทำลายผิว ก่อให้เกิดบาดแผล และความเจ็บปวด เหมือนการเติมเต็มผิวด้วยการฉีด Hyaluronic acid และการฉีด Botox เห็นผลทันทีภายใน 1 ชั่วโมงหลังการใช้งาน
Other Witch Hazel extract สารสกัดจากต้น Witch Hazel ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยกระชะบรูขุมขนบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี มักนิยมนำไปใช้ในสูตรเครื่องสำอางทุกประเภท เช่น ครีม,โลชั่น, เจล และ เซรั่ม อัตราส่วนที่นำไปใช้ 2-8v%w/w
Acne/AHA Betapur Betapur เป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาติจากประเทศชิลีที่ให้ประสิทธิภาพในการกระตุ้นการสร้างโปรตีนอัจฉริยะในระบบภูมิคุ้มกัน (ß-defensin3) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาผิว จากปัญหาสิว ไม่ว่าจะเป็น สิวอักเสบ สิวหนอง สิวหัวเปิด/หัวปิด สิวผด รวมถึงปัญหารูขุมขนกว้าง ความมันและสีผิวไม่สม่ำเสมอ สู่ผิวสวยเปล่งปลั่ง เรียบเนียนและแข็งแรงจากภายใน ตอบโจทย์การแก้ ปัญหาผิวอย่างครบวงจร
Moisture Aloe Vera Extract (Clear) สารสกัดบริสุทธิ์จากว่านหางจรเข้ มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มควงามนุ่ม-ชุ่มชื้น, รักษารอยแผลเป็น และลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้าได้เ้นอย่างดี ทั้งนี้ยังช่วยลดการอักเสบและระคายเคืองสำหรับผู้ที่เป็นสิวและผิวแพ้ง่าย ละลายได้ดีในน้ำ นิยมนำไปใส่ในกลุ่มเครื่องสำอางทุกประเภท เช่น ครีม,โลชั่น, โฟม,เจล, เซรั่ม, กันแดด อัตราส่วนในการนำไปใช้ 2.0-8.0%w/w
Other CMC เป็นสารที่ช่วยทำให้สารละลายมีเนื้อ และข้นขึ้น มีหน้าที่เป็น Thickening แลt Stabilizer อัตราส่วนที่นิยมใช้ 0.5-5% w/w มักใช้เพิ่มความหนืดในสูตร ครีม,โลชั้น, เซรั่ม และ แชมพู
Moisture Proturon ประกอบด้วย Polyacrylamide โครงสร้างมีลัษณะเไหมือนฟองน้ำ จึงมีคุณสมบัติอุ้มน้ำได้ง่าย มีคุณสมบัติช่วยให้ผิวอิ่มฟู, และ ชุ่มชื้นขึ้น ช่วยลดเลือนริ้วรอย ส่งผลให้ผิวหน้า แลดูอ่อนเยาวน์ขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะกับทุกสภาพผิว โดยเฉพาะกับผิวหน้ามัน ปริมาณการใช้ 0.1-5 %w/w
Other Cetiol OE เป็นสารกลุ่ม Emollient ช่วยให้ความลื่น และเกลี่ยนง่ายทั้งในสูตรครีม,โลชั่น, และโฟมล้างหน้า อัตราส่วนในการใช้: ครีม-โลชั่น (!-5%) น้ำมันบำรุงผิว (5-20%) และ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (1-10%)
Viscolam AT100P เป็นโพลิเมอร์กึ่งสำเร็จรูป ช่วยเพิ่มความหนืด เป็นตัวสร้างเนื้อที่ดี ทั้งในสูตรโลชั่นและครีม สามารถใช้ได้ในสูตรเย็นและสูตรร้อนได้ เปอร์เซนต์ที่ใช้ 0.5-3.0%w/w
UV Protect Titanium Dioxide เป็นสารกันแดด มีหน้าที่ช่วยปกป้องรังสี UVA,UVB มักจะละลายได้ในกลุ่มของ oil และ silicone ให้ความขาววอกในสูตรกันแดด ถ้าใช้ในสูตรมากเกินไปจะทำให้สูตรกันแดดทาออกมาแล้วหลอกตา
Preservative Euxyl PE 9010 เป็นสารกันเสียที่มีความอ่อนโยนกับผิวหน้า เหมาะที่จะใช่ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ล้างออก ครีมทาหน้า เป็นสารกันเสีย ที่อยู่ในรูปแบบน้ำสีใส ใช้งานได้ง่่าย สามารถควบคุมการเกิดเชื้อได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยีสต์,รา, และ แบคทีเรีย
Propylene Glycol USP/EP โพรพีลีน ไกลคอล โมโนสเตียเรท (Propylene Glycol Monostearate) USP-Grade ใช้เป็นสารละลายในกลิ่นผสมอาหาร (Flavor) และหัวเชื้อกลิ่นต่างๆ หรือ สารเพิ่มอากาศในแป้งที่นวดให้เข้ากันของขนมปัง ใช้เป็นสารเพิ่ม ความชุ่มชื้น (moisturiser) ในเครื่องสำอางค์ และใช้เป็นสาร emulsifier และ disperser สำหรับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยา และอาหาร สำหรับตัวนี้จะเป็นเกรดที่ใช้ผสมทำยา หรืออาหารได้ โดยได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานของ USP (United States Pharmacopeia)แล้ว
อัตราการใช้ในเครื่องสำอาง
1.ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (1.5%)
2.ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว (1.10%)
Fragrance Dulce 11053 น้ำหอมพรีเมียมเกรด ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ทุกชนิด ให้ความรู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา เหมาะกับสินค้าที่มีสสีขาว ต้องการความหรูหราน่าใช้
Fragrance To night 09103 น้ำหอมพรีเมียมเกรด ใส่ได้ทั้ง ครีม/โลชั่น/สบู่/ยาสระ และเครื่องสำอางทุกชนิด ให้ความรู้สึกสดชื่น อ่อนละมุน และมีความหรูหรา เหมาะกับครีมกลางวันและกลางคืน
Fragrance Sencha 03287 เป็นน้ำหอมแบบพรีเมียมเกรด ใช้ได้ทั้งครีม/สบู่/ยาสระ/โลชั่นทุกชนิด ให้ความรู้สึกธรรมชาติ ที่มีสีเขียว สดชื่น ปรุงแต่งปรับปรุงจากกลิ่นมัชชะ หรือกลิ่นชาเขียวนั้นเอง ให้มีความสดชื่น ที่ใครยากที่จะเลียนแบบ
Whitening GlucoBright™ N-acetyl-D Glucosamine (GlucoBright™) สำหรับใช้ร่วมกับ Vitamin B3
ทำหน้าที่เป็น whitening และสามารถลบรอยจุดด่างดำ รวมถึงกระตุ้นให้ผิวสร้าง Hyaluronic Acid ได้ตามธรรมชาติ ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น และช่วยลดริ้วรอยได้ ให้ความชุ่มชื้นอย่างอ่อนโยนจากภายใต้ชั้นผิว
Whitening Alpha Arbutin อัลฟ่าอาร์บูติน เป็นสารสังเคราะห์ด้วยวิธี biosynthetic สามารถละลายน้ำได้ (water-soluble) ทำหน้าที่ปรับให้ผิวขาวใส และสีโทนเดียวกัน(even-tone) โดยเหมาะสำหรับผิวทุกประเภท ปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงเหมือนสารไฮโดรควิโนน (Hydroquinone) มีประสิทธิภาพดีกว่า แต่ไม่นิยมใช้แพร่หลายเนื่องจากราคาสูงกว่าสารไฮโดรควิโนนมาก โดย Alpha-Arbutin สามารถลดการสร้างเม็ดสีเมลานินที่เซลล์ผิวหนังได้ ด้วยการยับยั้งเอ็นไซม์ Tyrosinase ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนสาร Tyrosine และ Dopa ให้เป็นเมลานิน

จากการวิจัย เมื่อเทียบประสิทธิภาพของ Alpha-Arbutin กับสาร whitening ชนิดอื่น พบว่า Alpha-Arbutin มีประสิทธิภาพสูงสุด

Alpha-Arbutin มีประสิทธิภาพสูงกว่า Beta-Arbutin ในการปรับให้ผิวขาวใส สูงถึงเกือบ 10เท่า จึงจัดเป็นสาร whitening ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน
Fragrance Muguet 03366 น้ำหอมกลิ่นดอกไม้ คล้ายๆกลิ่นดอกราชาวดี สามารถใส่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ทุกชนิด ให้กลิ่นแรง เหมาะกับสินค้าที่ต้องการกลิ่นดอกไม้ไทย
Soap Base ขุ่น 1
Soap Base ใส 1
Whitening Vitamin B3 Niacinamide – เพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิว
ในผิวหนังกำพร้าชั้น stratum corneum มี fatty acid และ ceramide เป็นโครงสร้างสำคัญ ทำหน้าที่ปกป้องผิวและเก็บกักน้ำทำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้น
จากการทดลองพบว่า Niacinamide สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นและความแข็งแรงให้ผิวหนังได้โดย
- เพิ่มการสังเคราะห์ keratin และ involucrin กับ filaggrin ซึ่งเป็น barrier layer protein ในผิวชั้นหนังกำพร้า
- เพิ่มการสร้าง free fatty acid และ ceramide
- ลดการสูญเสียน้ำออกผิวหนัง (Transepidermal water loss)

Niacinamide – การชลอริ้วรอย
เมื่อผิวเกิดริ้วรอยและเริ่มสูญเสียความยืดหยุ่น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่บอกถึงความเสื่อมชราของผิวหนัง สาเหตุหลักๆมาจากการสร้าง collagen และ elastin ใน fibroblast น้อยลงเรื่อยๆ วิธีชลอริ้วรอยที่แนะนำกันมากก็คือ กระตุ้นการสร้าง fibroblast และป้องกันไม่ให้โครงสร้างเส้นใย collagen ถูกทำลาย
Niacinamide เป็นสารหนึ่งที่พบว่าสามารถช่วยเพิ่ม fibroblast และ collagen จึงเป็นสารที่ใช้ช่วยชลอริ้วรอยในผิวหนัง

Niacinamide – การทำให้ผิวขาว มีสีผิวสม่ำเสมอ
แสงแดดเป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งที่ทำให้เกิดการสร้างเม็ดสีในผิวหนังมากกว่าปกติ (hyperpigmentation) โดย melanocyte จะผลิต melanosome ซึ่งมี melanin อยู่ภายใน แล้วปล่อยเข้าไปใน keratinocyte ที่อยู่รอบๆ จากนั้น keratinocyte จะเคลื่อนขึ้นไปสู่ผิวชั้นบนของหนังกำพร้า ทำให้ผิวมีสีเข้มกว่าปกติหรือเป็นฝ้า กระ รอยด่างดำ สีผิวไม่สม่ำเสมอ
ในการศึกษาพบว่า Niacinamide เข้าไปยับยั้งการส่งถ่าย melanosome ไปยัง keratinocyte ทำให้ keratinocyte ที่เคลื่อนสู่ผิวชั้นบนของหนังกำพร้าไม่มีเม็ดสีที่มากผิดปกติ ผิวจึงดูขาว กระจ่างใส มีสีผิวสม่ำเสมอ

Niacinamide – การรักษาสิว
การใช้สารฆ่าเชื้อในการรักษาสิว โดยทั่วไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือแบคทีเรียเกิดการดื้อยาได้ จากการศึกษาของ Shalita colleagues แสดงให้เห็นว่า Niacinamide 4% มีประสิทธิภาพในการรักษาสิวเช่นเดียวกับการใช้ยา Clindamycin 1% และให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วย

ยังมีข้อมูลที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า เมื่ออายุเพิ่มขึ้นระดับ NADH/NADPH จะลดลง ซึ่ง NADH/NADPH เกี่ยวข้องกับการสร้าง ATP ใน Krebs cycle โดยATP เป็นแหล่งพลังงานให้กับเซลล์ในการทำหน้าที่ต่างๆ รวมถึงการสร้างและการแบ่งตัวของเซลล์ เมื่อ NADH/NADPH ลดลง ATP ก็ลดลง การสร้างเซลล์ผิวใหม่และการผลัดเซลล์ก็น้อยลงด้วย ผิวจึงดูหม่นหมองและไม่เต่งตึง การทา Niacinamide บนผิวโดยตรง จะไปช่วยชลอการลดลงของ NADH/NADPH

นอกจากนี้ Niacinamide ยังช่วยเรื่องการต่อต้านอนุมูลอิสระ และยังช่วยลดการระคายเคืองอีกด้วย
Whitening Dermawhite™WF Dermawhite WF - ให้ประสิทธิภาพการทำงานจากการรวมตัวกันของซึ่งเป็นพืชตระกูลไม้ยืนต้น 3 สายพันธุ์ที่มีดอกสีขาวบริสุทธิ์ มีผลการทดสอบว่าสามารถยับยั้งปฏิกิริยาการสังเคราะห์เมลานีนได้ถึง 90% ช่วยทำให้ผิวสว่างสดใสขึ้นภายหลังการใช้ผลิตภัณฑ์เพียง 2 สัปดาห์ ได้การยอมรับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนัง และ เป็นที่ยอมรับจากอาสาสมัครว่าเห็นผลดีจริง
Moisture Cutina CP เป็นสารที่ทำหน้าที่ให้ผิวหนังชุ่มชื้น (Moisturizer) และเงางาม (Waxes) จะใช้กับสารบำรุงผิว เช่นโฟมล้างหน้า ครีมบำรุงผิว
Moisture Cetiol SB 45 (sher butter) คือเชียร์บัตเตอร์ อุดมไปด้วยวิตามินอีสูง ช่วยให้ผิวที่แห้งกร้านธรรมดาถึงผิวที่แห้งเป็นสะเก็ด มีความชุ่มชื้นขึ้น ไม่แห้งแตก ผิวนุ่มขึ้น
Cetyl Alcohol (95%MINO.) เซตทิล แอลกอฮอล์ ใช้ในการช่วยเพิ่มความเสถียรของ emulsion ช่วยเพิ่มความหนืดให้แก่ครีมหรือโลชั่น ช่วยเสริมให้ moisturizer มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเนื่องจาก Cetyl Alcohol มีคุณสมบัติเป็น emollient ในตัว
Cetyl Alcohol คือ thickener หรือสารให้ความข้น ในเนื้อครีม มีลักษณะเป็นเกล็ด เมื่อผสมกับ Cream Maker ชนิดใดๆ จะช่วยเพิ่มเนื้อให้กับครีม มีความหนักของครีมมากขึ้น ให้เนื้อครีมที่ข้นยิ่งขึ้น
การใช้: สำหรับผลิตภัณฑ์โลชั่น หรือครีม
วิธีการผสม: ละลายด้วยความร้อนประมาณ 60องศา ให้กลายเป็นของเหลว และผสมในน้ำมัน (oil-phase)
อัตราการใช้: 0.5-6%
Ceto Stearyl Alcohol 50:50 เซตเทียริล แอลกอฮอล์ ใช้ในการช่วยเพิ่มความเสถียรของ emulsion ช่วยเพิ่มความหนืดให้แก่ครีมหรือโลชั่น ช่วยเสริมให้ moisturizer มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเนื่องจาก Cetearyl Alcohol มีคุณสมบัติเป็น emollient ในตัว
Cetearyl Alcohol คือ thickener หรือสารให้ความข้น ในเนื้อครีม มีลักษณะเป็นเกล็ด เมื่อผสมกับ Cream Maker ชนิดใดๆ จะช่วยเพิ่มเนื้อให้กับครีม มีความหนักของครีมมากขึ้น ให้เนื้อครีมที่ข้นยิ่งขึ้น
การผสม: ผสมในน้ำมัน (oil-phase) โดยอุ่นให้ร้อน 70องศา จนเกล็ด Cetearyl Alcohol ละลายเข้ากับน้ำมัน
อัตราการใช้: 1-20%
Dehyquart AC-AS สารลดแรงตึงผิวประจุบวก (Cationic Surfactant) ใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับผม โดยจะลดไฟฟ้าสถิต ช่วยให้ผสมนุ่มลื่น จัดทรงง่าย ผสมในแชมพู หรือครีมนวดผม
การใช้: สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผม เช่นแชมพู ครีมนวดผม
วิธีการผสม: ผสมในน้ำ สามารถทนความร้อน
อัตราการใช้: 0.75% (ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดบางชนิดใช้ 2.0% แต่แนะนำเริ่มต้นที่ 0.5-1.0%)
**ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Anionic Surfactant(คือสารลดแรงตึงผิวประจุลบที่มีฟองเยอะๆ)
Anti-Aging Cosmelene of Centella Asiatica สารสกัดใบบัวบก เป็นสาร Antioxidant ลดรอยหมองคล้ำ รอยด่างดำ รอยแดง รอยแผลเป็นต่างๆ
ลดอาการบวมช้ำ มีส่วนช่วยในการเสริมสร้าง collagen และ elastin ในชั้นผิว ซ่อมแซมเซลล์ผิว
ที่สึกหรอ รักษาแผล สร้างเซลล์ผิวใหม่ทำให้รอยแผลเป็นมีขนาดเล็กลง ยับยั้งกระบวนการเกิดแผลเป็นชนิดนูน (Cheloid)ทำให้ผิวมีความยืดหยุ่นและตึงกระชับ
Other Black Ginger Extract Liquid สารสกัดกระชายดำ ประกอบด้วยสารสำคัญคือสารโพลีฟีนอลมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ
ช่วยให้เส้นเลือดฝอยที่ผิวหนังขยายตัวทำให้โลหิตไหลเวียนได้ดี ส่งผลให้มีอาหารมาหล่อเลี้ยงผิว
ช่วยกระตุ้นความไวต่อประสาทสัมผัส และทำให้ผิวเปล่งปลั่งสุขภาพดีมีเลือดฝาด
Other Phytelene Of Ginkgo Biloba EG 489 สารสกัดจากใบแปะก๊วย มีสารพวก flavonoid มีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดขยายตัว เนื่องจากไปกระตุ้นการสร้าง prostacyclin และกระตุ้นการหลั่ง nitric oxide ซึ่งมีผลทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อหลอดเลือด ทำให้เส้นเลือดแข็งแรง เพิ่มการไหลของเลือดเพื่อเข้าไปเลี้ยงที่องคชาติได้ดีขึ้น
Other Phytelene of Ginseng EG 209 สารสกัดจากโสม มีผลต่อการไหลเวียนของเลือด ทำให้หลอดเลือดขยายตัวมากกว่าเดิม ช่วยกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของโลหิตใต้ผิวหนังดีขึ้น เพิ่มการแข็งตัวขององคชาติ จึงเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ รวมทั้งเพิ่มจำนวนของเชื้ออสุจิด้วย
Other Butea Superba Extract Liquid กวาวเครือแดงเป็นพืชสมุนไพรที่มีฮอร์โมนเพศชายอยู่มาก มีสารที่ออกฤทธิ์เป็น Phytoandrogen
มีโครงสร้างและทำหน้าที่คล้ายฮอร์โมนเพศชาย (Androgen) ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยซ่อมแซม อวัยวะส่วนที่สึกหรอให้ฟื้นคืน ช่วยขยายหลอดเลือดและช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น
ทำให้เลือดไหลเวียนมาหล่อเลี้ยงอวัยวะเฉพาะที่ของเพศชายได้มากขึ้น ช่วยให้อวัยวะเพศชาย ขยายใหญ่ขึ้น และแข็งตัวได้นานกว่าปกติ โดยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดจึงสามารถกลับมา แข็งตัวได้บ่อยขึ้น เมื่อใช้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งจะช่วยให้ อสุจิแข็งแรงขึ้น
Other Nanocube-V นาโนคิวป์ นวัตกรรมอีกระดับเพื่อการฟื้นฟูปัญหาที่เห็นผลชัดเจนล้ำลึก ด้วยการนำพาสารสำคัญต่างๆ ให้ลงสู่ชั้นผิวเป้าหมายที่ลึกสุด (ในชั้นเอปิเดอร์มิส) ได้ 100% ด้วยโครงสร้างของเนื้อนาโนที่มีขนาดเล็กมาก

มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงสร้าง ของช่องว่างระหว่างเซลล์ผิวจึงสามารถแทรกซึมและนำพาแอคทีฟ ให้ลงไปทำงานได้ถึงชั้นผิวที่เครื่องมือแพทย์สามารถนำพาไปได้โดยไม่มีการสูญเสียประสิทธิภาพของแอคทีฟ และไม่มีการบวมแดงเหมือนใช้เครื่องมือผลักแอคทีฟของแพทย์ผิวหนังระหว่างการซึมเข้าผิวเซลล์ผิวที่เป็นชั้น ที่เรียงตัวเป็นระเบียบยากต่อการที่เนื้อครีมจะซึมเข้านั้นจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างผิวชั่วขณะเป็นลักษณะรูพรุน และรูปคิวบิกจากนั้นก็จะกลับสู่สภาพผิวปกติ
ในกระบวนการนี้เองที่เปรียบเสมือนการหลอกผิวว่ามีแผลเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ รู้สึกระคายเคืองเนื่องจากเกิดขึ้นในระดับอนุภาคเซลล์ เซลล์ผิวจะเกิดการซ่อมแซมตัวเอง
โดยธรรมชาติจะมีการสร้าง คอลลาเจน อิลาสติน กรดไฮยาลูโรนิก ไซโตไคน์ โกรทแฟคเตอร์และสารอื่นๆอีกมากมาย มีการสร้างเซลล์ผิวใหม่ผลัดเซลล์ผิวเก่าอย่างมีระบบและปลอดภัยกว่าการใช้สาร ที่เป็นกรดลอกผิว เป็นการกระตุ้น ให้มีการเกิดเองโดยผิว สารเหล่านี้จะค่อยๆลดลงเมื่อผิวมีอายุมากขึ้นหรือมีสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดีต่อผิว จึงจะเห็นได้ว่าการใช้นาโนคิวบ์วี ได้ประโยชน์หลายทางและแก้ปัญหาผิวได้ทุกปัญหาผิว ผิวหมองคล้ำ มีริ้วรอย แห้งกร้าน

เทคโนโลยีเพื่อนำพาสารสำคัญลงสู่ผิว ได้อย่างล้ำลึกโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือ เช่น เครื่องไอออนโต โฟเรซิส; โฟโนโฟเรซิส; หรือ ไอพีแอล เป็นสารแอคทีฟในรูปเจลขนาดนาโน ที่เมื่อใส่ลงในสูตรจะสามารถเปิดทาง ให้สารแอคทีฟอื่น ๆ ในสูตรซึมลงสู่ผิวได้โดยผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์หรือที่เรียกว่า Inter cellular lipid structure เนื่องจากมีโครงสร้างเป็น Inter cellular lipid like gel โดยจะช่วยป้องกันไม่ให้สารถูกทำลายโดยระบบเอ็นไซม์ ของผิวหนัง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของแอคทีฟโดยใช้คุณสมบัติทางเคมีเปลี่ยนคุณสมบัติ ของผิวหนังให้ เหมาะสมเพื่อให้แอคทีฟซึมผ่านเข้าไปได้ เห็นผลรวดเร็ว ชัดเจน เหมือนคลินิกรักษาผิวพรรณ
Other L-Arginine ช่วยการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน และทำให้บาดแผลหาย กระตุ้นการผลิตโกร๊ทฮอร์โมน( Growth Hormone ) ซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญในการคงความเป็นหนุ่มสาว ช่วยชะลอความชรา ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น เป็นต้น จึงเหมะสำหรับการรับประทานเพื่อสุขภาพได้ทั้ง ชาย และ หญิง ช่วยเพิ่มจำนวนอสุจิและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย ช่วยในการเผาผลาญไขมันที่สะสมในร่างกาย และช่วยให้กล้ามเนื้อกระชับขึ้น ช่วยเสริมความตื่นตัวทั้งร่างกายและจิตใจ ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL)
Base Xanthan Gum เป็นสารในกลุ่ม Cellolose ที่ได้จากเปลือกไม้ของพืช ช่วยเพิ่มความหนืด, ให้เนื้อ หรือ เพิ่มความข้นในสูตร ครีม, โลชั่น,เซรั่่ม และ กันแดด ค่า pH กว้าง ละลายได้ดีในน้ำสารพวก Glycol และพองตัวได้ดีในน้ำร้อน Xanthan gum เกรดนี้จะแตกต่างกับ Xanthan เกรดทั่วไปคือ ได้สารลัะลายสีใสและมีความคงตัวค่อนข้างสูง อัตราส่วนในการนำไปใช้ 0.1-5%w/w
Preservative Phenoxyethanol เป็นสารกันเสียที่ใส่ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ล้างออก ที่อยู่ในรูปแบบน้ำสีใส ใช้งานได้ง่่าย สามารถควบคุมการเกิดเชื้อได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยีสต์,รา, และ แบคทีเรียปริมาณการใช้ 0.8-1% อาจจะทำให้แสบตาเมื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ทาหน้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทาใกล้บริเวณดวงตา
1,3 Butylene Glycol-P เป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้น และเป็นตัวทำละลาย สมบัติคล้ายกับ Propylene Glycol แต่มีความหนืดน้อยกว่า
อัตราการใช้ในเครื่องสำอาง
1.ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (1.5%)
2.ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว (1.10%)
Fragrance Sakura 05046 น้ำหอมกลิ่นซากุระ มีกลิ่นค่อนข้างแรง ให้ความรู้สึกของดอกไม้สีแรงๆ เช่น แดง ส้ม ชมพู มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ ใส่ในเครื่องสำอางได้ทุกชนิด
Other Polysorbate 20 เป็นสารลดแรงตึงผิว และเป็นตัวประสานน้ำกับน้ำมัน โดยมีค่า HLB = 16.7 นิยมนำไปใช้กับผลิตถัณฑ์เครื่องสำอางที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากกว่าน้ำมัน อัตราส่วนที่นิยมนำไปใช้ 0.5-10%w/w
DMDM Hydantoin เป็นสารกันเสีย ที่อยู่ในรูปแบบน้ำสีใส ใช้งานได้ง่่าย สามารถควบคุมการเกิดเชื้อได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยีสต์,รา, และ แบคทีเรียปริมาณการใช้ 0.5-0.7%
Moisture D-Panthenol สามารถดูดซึมเข้าสู่เส้นผมและผิวหนังได้ และจะถูกเปลี่ยนเป็น Pantothenic Acid หรือ Vitamin B5 ทันที มีความสำคัญมากสำหรับสุขภาพผม และผิวที่ดี ให้ความชุ่มชื้นผิวและผม ลดอาการอักเสบ/แพ้คัน ของผิว และหนังศรีษะได้ดี
แพนทีนอล (Panthenol) หรือ วิตามิน บี5 (Vitamin B5) ละลายได้ดีในน้ำ แอลกอฮอล์, โพรไพลีน ไกลคอล, มักจะนำมาใช้ในเครื่องสำอาง เช่นแชมพู คอนดิชั่นเนอร์ หรือ ยาสีฟัน โดยจะทำหน้าที่เคลือบผิวของเส้นผม ฟัน หรือ ผิวหนัง เพื่อให้นุ่มลื่น (Lubricating) และเมื่อผสมในครีม สามารถบรรเทารอยไหม้เกรียมจากแดด (Sunburn) ได้อีกด้วย
อัตราการใช้: 1-10% สำหรับผิว (แนะนำ 1-3% หากใส่มากกว่า 5% อาจจะทำให้เนื้อผลิตภัณท์เหนอะหนะ) และ 0.1-0.5% สำหรับแชมพู
Hair Care Cosmethicone SF-939 Silicone Quick-Cond ซิลิโคนเหลวใส ที่สามารถผสมกับน้ำได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้สารอื่นๆในการประสาน เหมาะสำหรับผสมในสูตรแชมพู (conditioning shampoo) เพื่อให้ผมนุ่มลื่น ป้องกันเส้นผมพันกัน สามารถใช้ในสูตรครีมบำรุงผิวใดๆ ช่วยทำหน้าที่เป็น skin-conditioning ให้ผิวนุ่มลื่นได้ดี
คำแนะนำปริมาณการใช้:
Shampoo 0.5-1.5% (เพื่อเพิ่มความเงางาม และความนุ่มลื่นให้เส้นผม ป้องกันผมพันกัน)
Conditioner 1.5-3% (เพื่อเพิ่มความเงางาม และความนุ่มลื่นให้เส้นผม ป้องกันผมพันกัน)
Cream/Lotion 1-2% (เพิ่มความนุ่มลื่นให้กับผิวเวลาทา)
ทนความร้อนไม่เกิน 80องศา
Other Amphitol 55AB-B Dehyton KT หรือ Cocamidopropyl Betain CAPB) เป็นสารประกอบ จากน้ำมันมะพร้าว (Coconut Oil) และ Dimethylamino Propylamine มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองอ่อน ใช้เป็นสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) มีความอ่อนโยน ไม่ระคายเคืองผิว เหมาะสำหรับทำแชมพูสระผม แชมพูอาบน้ำสุนัข แชมพูเด็ก เป็นต้น มีความอ่อนโยนสูงกว่า SLS,SLES
CUTINA AGS T ชื่ออื่นๆEthylene Glycol Distearate เป็นสารทำให้เกิดครีมสีมุกในเจล (Opacifier / Pearlizer wax) จะมีใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาเส้นผมเช่นแชมพู ครีมนวดผม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เช่นโฟมล้างหน้า, สบู่เหลว ครีม โลชั่น และใส่ในผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อช่วยเพิ่มสีและลักษณะสะท้อนแสง ละลายใน Surfactant, Emulsifier หรือ น้ำมัน โดยใช้ความร้อน 60-80 องศาเซลเซียส อัตราการใช้ 0.5-2.0%
NONION DS60HN PEG 6000 Distearate เป็นสารลดแรงตึงผิว ได้จากปฏิกิริยาของผัก ลักษณะเป็นเกล็ดสีขาว ละลายในไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์และละลายในน้ำร้อน
ใช้เป็นอิมัลซิไฟเออร์และเพิ่มเนื้อ ใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบุคคล เช่น แชมพูเด็ก สบู่อาบน้ำเด็ก สครับผิวหน้า ทำความสำอาดผิวหน้า โฟมอาบน้ำ ผลิตภัณฑ์ซักล้าง
และช่วยในกระบวนการอุตสาหกรรมสิ่งทอ นอกจากนี้ยังเป็นอิมัลซิไฟเออร์ในสีเครื่องสำอาง ปริมาณการใช้อยู่ที่ 1-3%
Other NINOL COMF เป็นสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) ประเภทไม่มีขั้ว (Non-ionic) ซึ่งสมบัติจะเป็นกรดไขมันอิ่มตัว (Fatty acid) สามารถละลายในน้ำได้ดี ซึ่งจะใช้เป็นตัวสร้างฟองในแชมพู สบู่ น้ำยาซักผ้า ครีมนวดผม ทำให้สินค้าเหนียวข้น สามารถใช้ในน้ำกระด้างได้
Isoprene Glycol-S ให้ความชุ่มชื้นแก่เส้นผม และช่วยให้ผมมีความนุ่มลื่น เงางามขึ้น
Aquadew AN100 บีเทน ชนิดธรรมชาติ เป็นสารสกัดจากต้นบีท (sugar beet) ให้ความชุ่มชื้น (moisturizing) ลดการระคายเคือง (anti-irritant)
เหมาะสำหรับผสมร่วมกับสารที่สร้างความระคายเคือง เช่น Salicylic Acid (BHA) ซึ่งจะช่วยลดการระคายเคืองของ BHA หรือเหมาะสำหรับผสมในเครื่องสำอางค์ทุกชนิดที่ต้องการให้ความชุ่มชื้นผิว
การใช้: สำหรับผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้นผิว อยู่ในรูปของเจล เซรั่ม โลชั่น หรือ ครีม
วิธีการผสม: ผสมในน้ำ (water-phase)
อัตราการใช้: 2-10% (เลือกใช้ตามประสิทธิภาพที่ต้องการ โดยไม่เกิน 10%)
ลักษณะผลิตภัณฑ์: ผงสีขาวใสคริสตอล
การละลาย: สามารถละลายในน้ำ
การเก็บรักษา: สามารถเก็บในอุณหภูมิห้อง แต่ปิดฝาขวดให้สนิท แล้วมิดชิดจากแสงแดด หรือความร้อน ผลิตภัณฑ์มีอายุอย่างต่ำ 2ปี
EDTA / 2NA EDTA 2Na ใช้ในการดึงเอาอนุภาคอิออน ของโลหะ เช่น แคลเซียมอิออน (Ca2+) แมกนีเซียมอีออน (Mg2+) เพื่อทำให้สารละลายมีความบริสุทธิ์ขึ้น มักใช้ผสมในสารชะล้างต่างๆ เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆ เป็นต้น
สารจับประจุในน้ำ ป้องกันไม่ให้ประจุในน้ำ(ในกรณีที่ไม่ใช่น้ำกลั่น) มารบกวนส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์บางตัวที่มีความอ่อนไหวต่อประจุ รวมถึงช่วยให้สูตรมีความคงตัว สามารถเก็บได้ยาวนานขึ้น
อัตราการใช้: 0.1-0.2% (แนะนำ 0.2%) 0.1-0.2% (แนะนำ 0.2%)